กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(1)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(2)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(3)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(4)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2557
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.229.151.87  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
แถลงข่าว “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” จ.น่าน
แถลงข่าว “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” จ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเปิดกีฬาวันแรงงาน จ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเปิดกีฬาวันแรงงาน จ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมเสวนาเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO
อบจ.น่าน ร่วมเสวนาเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บ้านดู่ต้นฮ่าง
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บ้านดู่ต้นฮ่าง
 
อบจ.น่าน ร่วมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
อบจ.น่าน ร่วมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
อบจ.น่าน บวงสรวงศาลพระพรหม และรดน้ำดำหัวนายก อบจ.น่าน
อบจ.น่าน บวงสรวงศาลพระพรหม และรดน้ำดำหัวนายก อบจ.น่าน
อบจ.น่าน ศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ ที่ กทม.
อบจ.น่าน ศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ ที่ กทม.
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
___________________________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายนพรัตน์ ถาวงค์
นายนพรัตน์ ถาวงค์
ประธานสภา อบจ.น่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ท่าวังผา
นายธีระ  ปัญญาอินทร์
นายธีระ ปัญญาอินทร์
รองประธานสภา อบจ.น่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.เวียงสา
นายกิตติศักดิ์  วรรณสกุลเจริญ
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
รองประธานสภา อบจ.น่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.เมืองน่าน
นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ
นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.เมืองน่าน
นายสมเกียรติ  ยะกับ
นายสมเกียรติ ยะกับ
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.เมืองน่าน
นายบันทูน ครองดี
นายบันทูน ครองดี
ส.อบจ.น่าน เขต 4 อ.เมืองน่าน
นายวีระชัย เอื้ออารีราษฎร์
นายวีระชัย เอื้ออารีราษฎร์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ปัว
นายแดน จิตอารี
นายแดน จิตอารี
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ปัว
ร.อ.อดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ร.อ.อดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.ปัว
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิสวัสดิ์
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิสวัสดิ์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.เวียงสา
นายสนม นะวะสิทธิ์
นายสนม นะวะสิทธิ์
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.เวียงสา
นางบุญมี ผัดผล
นางบุญมี ผัดผล
ส.อบจ.น่าน เบต 1 อ.ภูเพียง
นายเรวัต พรหมอารีย์
นายเรวัต พรหมอารีย์
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ภูเพียง
นายณัฐพงษ์ ใบยา
นายณัฐพงษ์ ใบยา
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ท่าวังผา
นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์
นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์
ส.อบจ.น่าน เขต อ.เฉลิมพระเกียรติ
นายณัฐชัย เติมวาณิช
นายณัฐชัย เติมวาณิช
ส.อบจ.น่าน เขต อ.เชียงกลาง
นายสัญ อินทะรังษี
นายสัญ อินทะรังษี
ส.อบจ.น่าน เขต อ.ทุ่งช้าง
นายโชติพัฒน์ โปธัญพิสิษฐ์
นายโชติพัฒน์ โปธัญพิสิษฐ์
ส.อบจ.น่าน เขต อ.นาน้อย
นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว
นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว
ส.อบจ.น่าน เขต อ.นาหมื่น
นายจรัญ คงธนวณิชย์
นายจรัญ คงธนวณิชย์
ส.อบจ.น่าน เขต อ.บ่อเกลือ
นายสงกรานต์ อายุยืน
นายสงกรานต์ อายุยืน
ส.อบจ.น่าน เขต อ.บ้านหลวง
นายเกียรติชัย ชัยนนถี
นายเกียรติชัย ชัยนนถี
ส.อบจ.น่าน เขต อ.แม่จริม
นายสุรชัย ดวงใจ
นายสุรชัย ดวงใจ
ส.อบจ.น่าน เขต อ.สองแคว
นายหยุน  ปรางค์สันติกุล
นายหยุน ปรางค์สันติกุล
ส.อบจ.น่าน เขต อ.สันติสุข
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.