อบจ.น่าน ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอภูเพียง ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ต. ตำบลม่วงตึ๊ด ต.ท่าน้าว ต.นาปัง ต.น้ำเกี๋ยน และ ต.น้ำแก่น ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หรือ ส.อบจ.น่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.น่าน
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  สำนักงานเลขานุการ อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
  กองสาธารณสุข อบจ.น่าน
  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.น่าน
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.172.223.251    
อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ​
อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ​ "เวทีสานพลังภาคีเครือข่าย​ สร้างวิถีชุมชน​ สู่การจัดการความปลอดภัยทางถนน​ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนม้องถิ่นน่าอยู่​ ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่​ การ
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัด​ อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ​ ระดับภาคเหนือ​
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัด​ อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ​ ระดับภาคเหนือ​ "เชียงใหม่วิชาการ​ 2565" ณ​ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ​ 7​ รอบ​ เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรร
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  จัดกิจกรรมวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จัดกิจกรรมวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565
 
อบจ.น่าน เตรียมการรองรับภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อบจ.น่าน เตรียมการรองรับภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสาวราตรี นิลตา นักวิชาการคลังชำนาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสาวราตรี นิลตา นักวิชาการคลังชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ รุ่นที่ 2 กลุ่มชุมชนลุ่มน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ รุ่นที่ 2 กลุ่มชุมชนลุ่มน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน
 
 
 
วันหยุด กู้ภัย อบจ.น่าน ไม่หยุดช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านค่ะ 31 กรกฎาคม 2565 รับผู้ป่วยรักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลน่าน ส่งกลับบ้าน ที่บ้านคือเวียง ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  กู้ภัย อบจ.น่าน  054-773888
วันหยุด กู้ภัย อบจ.น่าน ไม่หยุดช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านค่ะ 31 กรกฎาคม 2565 รับผู้ป่วยรักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลน่าน ส่งกลับบ้าน ที่บ้านคือเวียง ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน กู้ภัย อบจ.น่าน 054-773888
รับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลน่าน ส่งกลับบ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลน่าน ส่งกลับบ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
กู้ภัย อบจ.น่าน ศูนย์อำเภอเชียงกลางรับผู้ป่วยติดเตียงจาก โรงพยาบาลเชียงกลางส่งกลับบ้านผาน้ำย้อย ต.พญาแก้ว  อ.เชียงกลาง จ.น่าน
กู้ภัย อบจ.น่าน ศูนย์อำเภอเชียงกลางรับผู้ป่วยติดเตียงจาก โรงพยาบาลเชียงกลางส่งกลับบ้านผาน้ำย้อย ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 
กู้ภัย อบจ.น่าน ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
กู้ภัย อบจ.น่าน ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบจ.น่าน นำรถตัดถ่างออกช่วยเหลือที่เกิดเหตุ ร่วมกับกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ อ.เวียงสา
เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบจ.น่าน นำรถตัดถ่างออกช่วยเหลือที่เกิดเหตุ ร่วมกับกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ อ.เวียงสา
เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบจ.น่าน ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน  บ้านพวงพยอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มีอาการปวดท้อง จุกเสียดใต้ลิ้นปี่ นำส่งโรงพยาบาลน่าน
เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบจ.น่าน ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน บ้านพวงพยอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มีอาการปวดท้อง จุกเสียดใต้ลิ้นปี่ นำส่งโรงพยาบาลน่าน
 
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้บ้าน​เรือนของประชาชน​ บ.น้ำงาว​ ต.บ่อ​ อ.เมือง​ จ.น่าน​
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้บ้าน​เรือนของประชาชน​ บ.น้ำงาว​ ต.บ่อ​ อ.เมือง​ จ.น่าน​
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์​เก๋ง​ชน​ท้ายรถยนต์​เก๋ง​ที่จอดอยู่ข้างทางแล้วพลิกคว่ำ
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์​เก๋ง​ชน​ท้ายรถยนต์​เก๋ง​ที่จอดอยู่ข้างทางแล้วพลิกคว่ำ
กู้ภัย อบจ.น่าน ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง  ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
กู้ภัย อบจ.น่าน ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
 
 
 
[ 05-08-2565] ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมั ...   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 
[ 05-08-2565] ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ ...   ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 
[ 29-07-2565] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่ไ ...   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง 
[ 26-07-2565] ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและปิดประกาศหรือติดป้าย ...   ประกาศ การติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 
[ 26-07-2565] ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก ...   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 
 
 
[ 13-07-2565] ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอ ...   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบบยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้นมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเลือกตั้ง 
[ 28-05-2565] Annual Report รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในรอบปีงบประมา ...  
[ 25-04-2565] จังหวัดน่าน เชิญชวน ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ   doc120220504004639.jpg 
[ 24-03-2565] ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ...   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
[ 23-03-2565]  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำงวดปีงบประมาณ 2 ...   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
[ 12-07-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 2565 
[ 01-07-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน สายทาง นน. ...   ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ 
[ 27-06-2565] ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2, ...   ราคากลาง คุณลักษณะ ประกาศและเอกสารประกาศ 
[ 07-06-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ...   ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ 
[ 01-06-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาารก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของ ...   ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ 
 
 
 
[ 08-07-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 
[ 20-06-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 
[ 23-05-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 
[ 08-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 
[ 09-03-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [ 09-08-2565 ]ประชาสัมพันธ์โครงการ"มีดีต้องแชร์" ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  [ 09-08-2565 ]การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
  [ 09-08-2565 ]การมองโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศพด. ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  [ 09-08-2565 ]การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women is Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP
  [ 09-08-2565 ]แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)
  [ 09-08-2565 ]การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย 
  [ 09-08-2565 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"
  [ 09-08-2565 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา) 
 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop