กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.162.133.222  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
 
 
[ 18-09-2561] ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 
[ 03-04-2561] ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ.ศ.2561   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
[ 04-12-2560] ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน เรื่อง การใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ ...   ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน เรื่องการใช้สนามกีฬา อบจ.น่าน 
[ 22-09-2560] ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   doc120170922084055.pdf 
[ 21-09-2560] ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจัง ...   doc120170921042325.pdf doc220170921042325.pdf 
[ 06-09-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรี ...   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
[ 05-09-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจ ...   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
[ 05-09-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจร ...   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
[ 02-08-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ่อขยะ บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลป่า ...   เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
[ 02-08-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการ ...   เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
  [ 19-10-2561 ]พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 
  [ 19-10-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  [ 19-10-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  [ 19-10-2561 ]แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 19-10-2561 ]การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6
  [ 19-10-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
  [ 19-10-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 19-10-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.บ่อเกลือ
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.บ่อเกลือ
อบจ.น่าน รวมพลัง บำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม ร่วมกันทำความสะอาดถนน และปรับภูมิทัศน์ถนนสายเลี่ยงเมือง
อบจ.น่าน รวมพลัง บำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม ร่วมกันทำความสะอาดถนน และปรับภูมิทัศน์ถนนสายเลี่ยงเมือง
อบจ.น่าน สนับสนุนเทนนิสเชื่อมสัมพันธ์ 3 จังหวัดครั้งที่ 26
อบจ.น่าน สนับสนุนเทนนิสเชื่อมสัมพันธ์ 3 จังหวัดครั้งที่ 26
 
อบจ.น่าน จับมือเครือข่าย หนุนเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ เปิดติวเข้ม เสริมศักยภาพด้านการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
อบจ.น่าน จับมือเครือข่าย หนุนเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ เปิดติวเข้ม เสริมศักยภาพด้านการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
อบจ.น่าน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตรวจวัด คัดกรอง มอบแว่นสายตาแก่ประชาชน ใน อ.บ่อเกลือ
อบจ.น่าน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตรวจวัด คัดกรอง มอบแว่นสายตาแก่ประชาชน ใน อ.บ่อเกลือ
อบจ.กระบี่ ศึกษาดูงาน ณ อบจ.น่าน
อบจ.กระบี่ ศึกษาดูงาน ณ อบจ.น่าน
 
นายก อบจ.น่าน ร่วมแสดงกตัญญู กตเวทิตา เนื่องในวันครู ปี 2559
นายก อบจ.น่าน ร่วมแสดงกตัญญู กตเวทิตา เนื่องในวันครู ปี 2559
นายก อบจ.น่าน ร่วมแถลงข่าวเทศกาลศิลปะน่าน Nan Art Festival ครั้งที่ 3
นายก อบจ.น่าน ร่วมแถลงข่าวเทศกาลศิลปะน่าน Nan Art Festival ครั้งที่ 3
อบจ.น่าน อบรมเจ้าหน้าที่ ทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
อบจ.น่าน อบรมเจ้าหน้าที่ ทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-6000
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.