"COVID Free Setting" น่าน...พร้อม น่าน...ปลอดภัย น่าน...น่านเที่ยว >> ก่อนเข้าจังหวัดน่าน อย่าลืมสแกน QRcode น่านปลอดภัย >>> ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทร 0 5471 6000, 0 5471 6365    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.น่าน
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  สำนักงานเลขานุการ อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
  กองสาธารณสุข อบจ.น่าน
  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.น่าน
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  54.92.164.9    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ บ้านม่วงใต้ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ บ้านม่วงใต้ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
อบจ.น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
อบจ.น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
อบจ.น่าน นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19   อำเภอนาหมื่นและอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
อบจ.น่าน นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อำเภอนาหมื่นและอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
กิจกรรมมอบฝายมีชีวิตบ้านแก่นนคร หมู่ 10 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กิจกรรมมอบฝายมีชีวิตบ้านแก่นนคร หมู่ 10 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565
น่าน - อพท. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ โฮงเจ้าฟองคำ ตอน
น่าน - อพท. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ โฮงเจ้าฟองคำ ตอน "น่าน...ผ่านสายธารเวลา" ชวนสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค เรื่องเล่าเก่า-ใหม่ ในวิถีน่าน ผ่านลายซิ่นผ้าทอ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2565
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2565
อบจ.น่าน นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ณ บ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
อบจ.น่าน นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำดื่ม มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ บ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
 
 
 
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้บ้าน​เรือนของประชาชน​ บ.น้ำงาว​ ต.บ่อ​ อ.เมือง​ จ.น่าน​
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้บ้าน​เรือนของประชาชน​ บ.น้ำงาว​ ต.บ่อ​ อ.เมือง​ จ.น่าน​
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์​เก๋ง​ชน​ท้ายรถยนต์​เก๋ง​ที่จอดอยู่ข้างทางแล้วพลิกคว่ำ
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์​เก๋ง​ชน​ท้ายรถยนต์​เก๋ง​ที่จอดอยู่ข้างทางแล้วพลิกคว่ำ
กู้ภัย อบจ.น่าน ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง  ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
กู้ภัย อบจ.น่าน ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
 
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือดับเพลิงไฟไหม้บ้าน ที่ตำบลฝายแก้ว
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกช่วยเหลือดับเพลิงไฟไหม้บ้าน ที่ตำบลฝายแก้ว
กู้ภัย อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุติดในรถออกจากรถได้ อย่างปลอดภัย
กู้ภัย อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุติดในรถออกจากรถได้ อย่างปลอดภัย
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกเดินทางไปรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสุโขทัย เพื่อนำผู้ป่วยมารักษาตัวที่จังหวัดน่าน
กู้ภัย อบจ.น่าน ออกเดินทางไปรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสุโขทัย เพื่อนำผู้ป่วยมารักษาตัวที่จังหวัดน่าน
 
กู้ภัย อบจ น่าน ค้นหาคนจมน้ำบริเวณหนองน้ำ บ้านม่วงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
กู้ภัย อบจ น่าน ค้นหาคนจมน้ำบริเวณหนองน้ำ บ้านม่วงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 กู้ภัย อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์  ถนนหน้าวัดพญาวัด
กู้ภัย อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ ถนนหน้าวัดพญาวัด
อบจ.น่าน นำรถน้ำแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้อง อำภอภูเพียง ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้
อบจ.น่าน นำรถน้ำแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้อง อำภอภูเพียง ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้
 
 
 
[ 14-01-2565] รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ...   ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. 
[ 07-01-2565] ประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   doc120220107020253.pdf 
[ 22-12-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค ...   doc120211222071359.jpg  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 
[ 05-10-2564] แจ้งการลดค่าเช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   แจ้งการลดค่าเช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
[ 05-10-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ...   ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ เอกสารประกอบรับการโอน 
 
 
 
[ 19-01-2565] รายงานงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   doc120220119031922.pdf 
[ 28-12-2564] แบบรายงานภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ...   แบบรายงานภาษียาสูบ 
[ 28-12-2564] แบบยิ่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ...   แบบค่าธรรมเนียมโรงแรม 
[ 28-12-2564] แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ...   แบบฟอร์มรายการภาษีน้ำมัน 
[ 19-11-2564] ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน การดำเนินโครงการเพิ่มช่องทางการตลาด ...   doc120211119095344.pdf 
 
 
 
[ 18-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565   ประกาศผู้ชนะ 
[ 18-01-2565] ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรก ...   ราคากลาง คุณลักษณะและขอบเขตงาน ประกาศและเอกสารประกาศ 
[ 14-01-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
[ 10-01-2565] ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ ...   ราคากลาง คุณลักษณะและขอบเขตงาน ประกาศและเอกสารประกาศ 
[ 10-01-2565] ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือก ...   ราคากลาง 
 
 
 
[ 18-01-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 
[ 20-12-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 
[ 03-11-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 
[ 11-10-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564 
[ 28-09-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
  [ 21-01-2565 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-01-2565 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-01-2565 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-01-2565 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-01-2565 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-01-2565 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
  [ 21-01-2565 ]แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-01-2565 ]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
  [ 24-01-2565 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชหรือกระจกสำหรับ อปท. ครั้งที่ 2"  
  [ 24-01-2565 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 
  [ 24-01-2565 ]ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสค.05 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) 
  [ 24-01-2565 ]ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพร่องทางการเรียนรู้ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 21-01-2565 ] ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ไตรมาสที่ 2 "หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
  [ 21-01-2565 ]ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
  [ 21-01-2565 ]แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศฯ
  [ 21-01-2565 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.