กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.162.133.222  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
___________________________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายพงษ์สวัสดิ์ ปัญญาอินทร์
นายพงษ์สวัสดิ์ ปัญญาอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล
ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายเสน่ห์ สิทธิ
นายเสน่ห์ สิทธิ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายจิรโรจน์ กองสาสนะ
นายจิรโรจน์ กองสาสนะ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายภาคภูมิ สุปริยศิลป์
นายภาคภูมิ สุปริยศิลป์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายรุ่งโรจน์ ยะราช
นายรุ่งโรจน์ ยะราช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายดนัย คฤหานนท์
นายดนัย คฤหานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นางสุจิตรา เต็งไตรสรณ์
นางสุจิตรา เต็งไตรสรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายบุญเพียร ยาวิไชย
นายบุญเพียร ยาวิไชย
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางทิพากร  ณ น่าน
นางทิพากร ณ น่าน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการ
นายบรรเจิด ฝาระมี
นายบรรเจิด ฝาระมี
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฯ
นายยงยุทธ เลื่อนลอย
นายยงยุทธ เลื่อนลอย
ผู้อำนวยการกองคลังฯ
นายสมศักดิ์ สุทธะ
นายสมศักดิ์ สุทธะ
ผู้อำนวยการกองช่างฯ
นายจิรโชติ สุตพันธุ์
นายจิรโชติ สุตพันธุ์
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินฯ
นางณัฎฐ์รดา ธิติพัฒน์ภูริกุล
นางณัฎฐ์รดา ธิติพัฒน์ภูริกุล
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในฯ
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-6000
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.