อบจ.น่าน รับถ่ายโอนบุคลากร (ข้าราชการ) สังกัดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ อบจ.น่าน www.nanpao.go.th  
 
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 ข้อมูลคลังปัญญาจังหวัดน่าน
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง ตาม พร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  35.175.107.142    
 
 
С
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอท่าวังผา เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  ประกาศเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง   04-12-2566  0  0
2   ประกาศฯ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2567  รับสมัครนักเรียน ม1และ ม.4   27-11-2566  616  511
3   การใช้สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   การใช้สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  การใช้สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน    06-11-2566  50  622
4   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ  ประกาศผลการคัดเลือก   01-11-2566  98  572
5   ปิดให้บริการสระว่ายน้ำ และอาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ปิดให้บริการสระว่ายน้ำ และอาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.น่าน   16-10-2566  127  34
6   แผนอัตรากำลัง 3 ปี โครงสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข  แผนอัตรากำลัง 3 ปี โครงสร้างสถานีอนามัยฯ และ รพสต.   16-10-2566  191  161
7   ประกาศฯ เรื่องแบบสอบถาม-ตอบรับ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด และร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์    02-10-2566  112  29
8   ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ว่าด้วยการให้บริการสระว่ายน้ำ 50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566    28-09-2566  125  29
9   ประกาศฯ การรับถ่ายโอนบุคลากร (ข้าราชการ) สังกัดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ประกาศการรับโอนบุคลากร (ข้าราชการ) บัญชีรายชื่อและตำแหน่งว่าง คุณสมบัติบุคลากร แบบแจ้งความประสงค์ขอถ่ายโอนฯ   28-09-2566  1511  1608
10   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   27-09-2566  128  71
11   การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569  ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 67-69   25-09-2566  117  93
12   ประกาศฯ ปิดสมัยสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566  ปิดสมัยสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566   25-09-2566  134  34
13   ประกาศสภาฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2566  เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2566   18-09-2566  121  32
14   ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระเบียบวาระการประชุมสภา   18-09-2566  81  31
15   ประกาศฯ เรื่องรับสมัครเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร   12-09-2566  148  106
16   ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 วาระการประชุม   11-09-2566  105  42
17   เรื่องประกาศใช้แผนแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566  ประกาศใช้แผนพัฒนา อบจน่าน แก้ไข ครั้งที่ 3    08-09-2566  81  30
18   ประกาศปิดให้บริการสระว่ายน้ำ อบจ.น่าน เป็นการชั่วคราว    28-08-2566  158  29
19   ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วาระกาประชุม   22-08-2566  150  37
20   ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 2566   17-08-2566  123  34
21   ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  doc120230811162655.jpg   11-08-2566  128  35
22   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วาระการประชุม   10-08-2566  135  35
23   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.น่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   26-07-2566  138  33
24   ประกาศฯ ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  ประกาศรายชื่อผลการรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   21-07-2566  186  106
25   การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566  ข้อบัญญัติสนามกีฬาองค์ฏารบริหารส่วนจังหวัดน่าน   17-07-2566  734  125
26   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.น่าน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   12-07-2566  324  355
27   ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนา องค์การบริหารสส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  ประกาศใช้แผนพัฒนา องค์การบริหารสส่วนจังหวัดน่าน พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 2566   07-07-2566  189  32
28   ประกาศใช้แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566  ประกาศใช้แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 2566   07-07-2566  138  31
29   ประกาศใช้แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 2566   07-07-2566  120  48
30   ประกาศฯ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  ประการรับโอนฯ เอกสารประกอบการรับโอน   30-06-2566  314  149
31   ประกาศฯ เปิดการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดใช้สนามกีฬา   27-06-2566  190  31
32   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ พนักงานจ้าง    13-06-2566  416  290
33   ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  ประกาศฯประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ   12-06-2566  206  41
34   ประกาศฯ ขอปิดการใช้สนามกีฬามองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว  doc120230606150249.jpg   01-06-2566  221  42
35   ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้าง   24-05-2566  486  552
36   ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  เอกสารประกาศ วันเวลาสถานที่สอบ   24-05-2566  410  336
37   ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1,088 รายการ  ประกาศฯ ขายทอดตลาดคุภัณฑ์   22-05-2566  297  67
38   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศ   12-05-2566  467  143
39   ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ   02-05-2566  299  38
40   ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  เรียกประชุมสภา   02-05-2566  279  32
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.น่าน  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ใบสมัคร   24-04-2566  897  2526
42   รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    18-04-2566  501  158
43   ประกาศฯ ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  ปิดประชุมสภาฯ   12-04-2566  276  32
44   ประกาศฯ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำงวดปีงบประมาณ 2565  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบจ น่าน 2565   07-04-2566  163  34
45   ประกาศฯ เรื่องผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง    07-04-2566  338  29
46   ประกาศฯ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566  ประกาศช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   04-04-2566  393  42
47   ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  ประกาศ เอกสารประกอบการรับโอน   14-03-2566  585  220
48   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร   14-03-2566  910  1210
49   ประกาศ ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  doc120230225132605.jpg   23-02-2566  629  67
50   ประกาศฯ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   13-02-2566  302  29
51   ประกาศฯ มาตรการและแนวทางการปฏิเสธการรับของขวัญ  มาตรการและแนวทางการปฏิเสธการรับของขวัญ   13-02-2566  300  29
52   ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกาศการรับโอน เอกสารแนบประกอบการรับโอน   02-02-2566  588  105
53   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   13-01-2566  486  137
54   แถลงการณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน    06-01-2566  725  29
55   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม   28-12-2565  578  137
56   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนตาลชุมฯ   28-12-2565  563  35
57   ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  doc120221227162317.jpg doc220221227162317.jpg   27-12-2565  425  59
58   ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565   16-12-2565  191  29
59   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565   14-12-2565  442  51
60   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120221129164057.pdf   29-11-2565  728  159
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การติดตามนโยบายไม่รับของขวัญ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.น่าน ผ่านคิวอาร์โค้ด
 การขอรับบริการ E -Service กู้ภัย อบจ.น่าน ผ่าน QRCode
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.