ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.209.138    
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
_______________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายนพรัตน์ ถาวงศ์
นายนพรัตน์ ถาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 905
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 904 อีเมล kittisak.wsc@gmail.com
นายศราวุธ พุฒตรง
นายศราวุธ พุฒตรง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 904
นายทวี จิตอารีย์
นายทวี จิตอารีย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 905
นายธานินทร์ คฤหานนท์
นายธานินทร์ คฤหานนท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 908 อีเมล karuehanon2009@gmail.com
ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร. 054-716000 ต่อ 905
นายปรีชา สุขรอด
นายปรีชา สุขรอด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร. 054-716000 ต่อ 905
นายวัยพจน์ ดีวงค์
นายวัยพจน์ ดีวงค์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร. 054-716000 ต่อ 903
พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล
พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 101
นางทัชชา สามัคคีนิชย์
นางทัชชา สามัคคีนิชย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โทร.054-716000 ต่อ 103
จ่าเอกเกษม สีชมภู
จ่าเอกเกษม สีชมภู
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ อบจ.น่าน โทร.054-716000 ต่อ 101
นายบรรเจิด  ฝาระมี
นายบรรเจิด ฝาระมี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.054-716000 ต่อ 401
พันจ่าเอกนพดล พรมรักษา
พันจ่าเอกนพดล พรมรักษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.054-716000 ต่อ 310
นายเฉลิมพล  มิ่งเชื้อ
นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.054-716000 ต่อ 301
นางณัฏฐ์รดา สว่างเมฆฤทธิ์
นางณัฏฐ์รดา สว่างเมฆฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.054-716000 ต่อ 601
นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์
นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.054-716000 ต่อ 201
จ่าเอกผดุง  เพ็ชรภา
จ่าเอกผดุง เพ็ชรภา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร.054-716000 ต่อ 701
นางวริยา  เวทวงศ์
นางวริยา เวทวงศ์
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร.054-716000 ต่อ 501
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
ตรวจสอบภายใน
โทร.054-716000 ต่อ 801
จ่าเอกเกษม  สีชมภู
จ่าเอกเกษม สีชมภู
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.054-716000 ต่อ 111
ว่าที่ร้อยตรี บุญเยี่ยม งามทวี
ว่าที่ร้อยตรี บุญเยี่ยม งามทวี
ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.