ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.209.138    
 
 
������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแหด หมู่ที่ 12 และบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝายแก้ว เชื่อมต่อ บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  doc120230323144535.pdf doc220230323144535.pdf doc320230323144535.pdf   22-03-2566  0  0
2   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำคา หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง เชื่อมต่อ บ้านหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  doc120230321114036.pdf doc220230321114036.pdf doc320230321114036.pdf   20-03-2566  0  1
3   โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120230321102659.pdf doc220230321102659.pdf doc320230321102659.pdf   20-03-2566  0  4
4   โครงการปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติน่าน โดยการขยายผิวจราจร (ถนน คสล.) บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ เชื่อมต่อ บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  doc120230321095227.pdf doc220230321095227.pdf doc320230321095227.pdf   20-03-2566  1  0
5   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  doc120230317162020.pdf doc220230317162020.pdf doc320230317162020.pdf   16-03-2566  2  4
6   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแงง เชื่อมต่อ บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน  doc120230317161402.pdf doc220230317161402.pdf doc320230317161402.pdf   16-03-2566  3  2
7   โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. รูปตัวยู บ้านศรีบุญเรือง (นาต้งก้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ เชื่อมต่อ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  doc120230317160518.pdf doc220230317160518.pdf doc320230317160518.pdf   16-03-2566  1  1
8   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0016 บ้านหลวง-บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230318123520.pdf   15-03-2566  0  0
9   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าวังผา2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังผา เชื่อมต่อ บ้านยู้ใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  doc120230313085835.pdf doc220230313085941.pdf doc320230313085941.pdf   07-03-2566  10  13
10   โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลาดยาง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  doc120230313090109.pdf doc220230313090109.pdf doc320230313090109.pdf   24-02-2566  4  0
11   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0016 บ้านหลวง-บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  doc120230313085650.pdf doc220230313085650.pdf doc320230313085650.pdf   24-02-2566  2  4
12   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230314081458.pdf   20-02-2566  4  0
13   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0046 บ้านทุ่งมงคล-บ้านศรีบุญเรือง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  doc120230215160814.pdf doc220230215160814.pdf doc320230215160814.pdf   10-02-2566  35  8
14   โรางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  doc120230215155925.pdf doc220230215155925.pdf doc320230215155925.pdf   10-02-2566  33  15
15   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  doc120230215160329.pdf doc220230215160329.pdf doc320230215160329.pdf   09-02-2566  31  6
16   ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230210133145.pdf   26-01-2566  34  8
17   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230208084347.pdf doc220230208084347.pdf doc320230208084347.pdf   24-01-2566  33  16
18   โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230205151138.pdf doc220230205151138.pdf doc320230208084458.pdf   23-01-2566  34  7
19   โครงการปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0064 บ้านดอนสบเปือ-บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  doc120230208084920.pdf doc220230208084920.pdf doc320230208084920.pdf   18-01-2566  30  3
20   โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  doc120221228142155.pdf doc220221228142155.pdf doc320221228142155.pdf   28-12-2565  113  22
21   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0024 บ้านสถาน-บ้านไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120230208085210.pdf doc220230208085210.pdf doc320230208085210.pdf   26-12-2565  111  11
22   โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0010 บ้านปางค่า-บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120230208085432.pdf doc220230208085432.pdf doc320230208085432.pdf   20-12-2565  145  4
23   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221220143104.pdf   20-12-2565  115  4
24   โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0040 บ้านพุสูง-บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120230208085638.pdf doc220230208085638.pdf doc320230208085638.pdf   14-12-2565  119  3
25   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0009 บ้านพญาวัด-พระธาตุเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120230208085849.pdf doc220230208085849.pdf doc320230208085849.pdf   13-12-2565  136  9
26   โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน-กองสาธารณสุข  doc120221208091139.pdf doc220221208091139.pdf doc320221208091139.pdf   02-12-2565  146  21
27   โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120221208091703.pdf doc220221208091703.pdf doc320221208091703.pdf   01-12-2565  139  2
28   โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน-กองสาธารณสุข  doc120221208090453.pdf doc220221208090453.pdf doc320221208090453.pdf   01-12-2565  139  10
29   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0062 บ้านดู่ใต้-บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  doc120230208090238.pdf doc220230208090238.pdf doc320230208090238.pdf   29-11-2565  174  5
30   โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0040 บ้านพุสูง-บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230208090455.pdf doc220230208090455.pdf doc320230208090455.pdf   22-11-2565  201  19
31   รถซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกอเนกประสงค์ ระบบอินฟาเรด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221122134415.pdf doc220221122134415.pdf doc320221122134415.pdf   11-11-2565  312  28
32   ชุดสามขานิรภัย ชนิดปรับองศา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221122134051.pdf doc220221122134051.pdf doc320221122134051.pdf   19-10-2565  180  9
 หน้า 1 | 
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.