ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.209.138    
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูฯ ระดับอาชีวะ พ.ศ.2565  230 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูฯ ระดับอาชีวะ พ.ศ.2565   07-02-2566  26  1
2   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565  229 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565   07-02-2566  28  2
3   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565  228 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565   07-02-2566  18  1
4   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบจ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ. 2564  226 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบจ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ. 2564   07-02-2566  26  5
5   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูฯ อบจ. สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง (ฉบับที่2) 2564  225 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูฯ อบจ. สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง (ฉบับที่2) 2564   07-02-2566  18  1
6   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  224 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   07-02-2566  20  6
7   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอนฯ 2564  223 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอนฯ 2564   07-02-2566  21  1
8   ประกาศฯ กำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการจาก อบจ. ประปีงบประมาณ 2565  222 ประกาศฯ กำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการจาก อบจ. ประปีงบประมาณ 2565   07-02-2566  26  
9   ประกาศฯ กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการ กิจกรรมที่้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565  221 ประกาศฯ กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการ กิจกรรมที่้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565   07-02-2566  24  
10   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราขการครูฯ 2564  220 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราขการครูฯ 2564   07-02-2566  25  1
11   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้งต้นสำหรับข้าราชการ อบจ. 2564  219 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้งต้นสำหรับข้าราชการ อบจ. 2564   07-02-2566  26  
12   ประกาศฯ หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูฯ อบจ. ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ 2564  218 ประกาศฯ หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูฯ อบจ. ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ 2564   07-02-2566  18  
13   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบจ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พศ 2564  217 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบจ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พศ 2564   07-02-2566  26  2
14   216 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนอกเหนือจากเงินเดือนของ ขรก อบจ. 2564  216 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนอกเหนือจากเงินเดือนของ ขรก อบจ. 2564   07-02-2566  31  1
15   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พศ 2564  215 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พศ 2564   07-02-2566  28  2
16   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ฉบับที่6 2563  214 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ฉบับที่6 2563   07-02-2566  28  
17   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563  doc120230207114003.pdf   07-02-2566  19  
18   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563  210 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563   07-02-2566  23  
19   ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   07-02-2566  29  1
20   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่วกับการคัดเลือกเพื่อแลื่อนและแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562  205 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่วกับการคัดเลือกเพื่อแลื่อนและแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562   07-02-2566  23  1
21   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  202 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   07-02-2566  24  2
22   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ อบจ. พ.ศ. 2562  200 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ อบจ. พ.ศ. 2562   07-02-2566  28  1
23   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ อบจ. พ.ศ. 2562  199 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ อบจ. พ.ศ. 2562   07-02-2566  17  1
24   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  197 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   07-02-2566  22  1
25   193 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบจ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  193 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบจ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   07-02-2566  23  3
26   191 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ขรก อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561  191 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ขรก อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561   07-02-2566  24  
27   ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  188 ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   07-02-2566  34  
28   187 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  187 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   07-02-2566  23  
29   185 ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  185 ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   07-02-2566  19  1
30   183 ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้ง คกก การคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการ อบจ.(ฉบับที่2) พ.ศ.2561  183 ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้ง คกก การคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการ อบจ.(ฉบับที่2) พ.ศ.2561   07-02-2566  27  3
31   180 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561  180 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561   07-02-2566  32  
32   178 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริหารในสังกัด อบจ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  178 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน จนท.ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริหารในสังกัด อบจ ฉบับที่2 พศ2561   07-02-2566  19  
33   177 ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่2) พ.ศ.2560  177 ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่2) พ.ศ.2560   07-02-2566  23  1
34   ประกาศฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7  164 ประกาศฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7   07-02-2566  20  
35   ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาฯ ฉบับที่2 พศ2559  ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาฯ ฉบับที่2 พศ2559   07-02-2566  24  1
36   ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ 2559   ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ 2559   07-02-2566  22  1
37   ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6   07-02-2566  21  
38   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่5   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่5   07-02-2566  27  1
39   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบจ. พ.ศ.2558   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบจ. พ.ศ.2558   07-02-2566  25  1
40   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. พ.ศ. 2558  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. พ.ศ. 2558   07-02-2566  27  1
41   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ .พ.ศ. 2558   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ .พ.ศ. 2558   07-02-2566  27  
42   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ขรก และ ลูกจ้างประจำ อบจ. พ.ศ.2558  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ขรก และ ลูกจ้างประจำ อบจ. พ.ศ.2558   07-02-2566  20  
43   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558   07-02-2566  27  1
44   หลักเกณฑ์กละเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558  หลักเกณฑ์กละเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์2558   07-02-2566  22  1
 หน้า 1 | 
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.