อบจ.น่าน รับถ่ายโอนบุคลากร (ข้าราชการ) สังกัดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ อบจ.น่าน www.nanpao.go.th  
 
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 ข้อมูลคลังปัญญาจังหวัดน่าน
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อบัญญัติ อบจ.น่าน
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง ตาม พร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  35.175.107.142    
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  doc120231109092426.pdf   06-11-2566  16  3
2   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  doc120231109092232.pdf   06-11-2566  13  2
3   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  doc120231109091957.pdf   06-11-2566  13  2
4   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล (น้ำลึก)  doc120231106091549.pdf   30-10-2566  14  0
5   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566  doc120231018090407.pdf   12-10-2566  25  3
6   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบน้ำตามโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120231018083443.pdf   02-10-2566  21  0
7   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 2566 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566   05-09-2566  25  3
8   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 2566 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566   29-08-2566  22  1
9   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566   17-07-2566  21  0
10   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 2566 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566   12-06-2566  21  0
11   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565  doc120221123094006.pdf   03-11-2565  195  19
12   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  doc120221123093613.pdf   03-11-2565  169  11
13   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120221123093424.pdf   03-11-2565  189  23
14   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230207115037.pdf   29-09-2565  191  1
15   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230207115114.pdf   28-09-2565  171  1
16   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดสำนักงาน อบจ. น่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230207115132.pdf   28-09-2565  194  8
 หน้า 1 | 
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การติดตามนโยบายไม่รับของขวัญ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.น่าน ผ่านคิวอาร์โค้ด
 การขอรับบริการ E -Service กู้ภัย อบจ.น่าน ผ่าน QRCode
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.