ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักเลขานุการ อบจ.
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.186.94    
 
 
������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
อบจ.น่าน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดโครงการเผยแพร่ผลงานกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
[16-01-2023]   อบจ.น่าน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดโครงการเผยแพร่ผลงานกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน 
จ้าหน้าที่ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบจ.น่าน พร้อมเครื่องจักรกล กำลังซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[13-01-2023]   จ้าหน้าที่ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบจ.น่าน พร้อมเครื่องจักรกล กำลังซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meetings ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[12-01-2023]   ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meetings ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน มอบเงินอุดหนุนการจัดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ
[12-01-2023]   อบจ.น่าน มอบเงินอุดหนุนการจัดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ 
อบจ.น่าน สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจัดงานของดีอำเภอบ้านหลวง ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอ กระตุ้นการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน
[12-01-2023]   อบจ.น่าน สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจัดงานของดีอำเภอบ้านหลวง ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอ กระตุ้นการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน 
เจ้าหน้าที่ กู้ภัย อบจ.น่าน ร่วมเก็บกู้รถยนต์บรรทุกถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG.) พลิกคว่ำในพื้นที่ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
[12-01-2023]   เจ้าหน้าที่ กู้ภัย อบจ.น่าน ร่วมเก็บกู้รถยนต์บรรทุกถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG.) พลิกคว่ำในพื้นที่ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน มอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดน่าน
[11-01-2023]   อบจ.น่าน มอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน สัปดาห์ที่ 4 ? #กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คนน่านรักกัน ?
[11-01-2023]   อบจ.น่าน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน สัปดาห์ที่ 4 ? #กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คนน่านรักกัน ? 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มอบเงินอุดหนุน จำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566
[10-01-2023]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มอบเงินอุดหนุน จำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน โดยนำเครื่องจักร สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยบูรณาการทำงานร่วมกันกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ
[10-01-2023]   เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน โดยนำเครื่องจักร สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยบูรณาการทำงานร่วมกันกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ 
อบจ.น่าน จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2
[10-01-2023]   อบจ.น่าน จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว
[09-01-2023]   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว  
นายก อบจ.น่าน กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชี้ไม่มีความผิด
[09-01-2023]   นายก อบจ.น่าน กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชี้ไม่มีความผิด 
อบจ.น่าน สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 4
[09-01-2023]   อบจ.น่าน สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 4 
อบจ.น่าน ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมการประกวดโค กระบือ น่านนคร ครั้งที่ 1
[08-01-2023]   อบจ.น่าน ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมการประกวดโค กระบือ น่านนคร ครั้งที่ 1 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญเครื่องจักรกล  เพื่อความเป็นศิริมงคล  แก่หน่วยงานและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
[06-01-2023]   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญเครื่องจักรกล เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่หน่วยงานและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัด อบจ.น่าน ร่วมเผยแพร่ผลงานในงานการประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  2 ทศวรรษรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวต่อไปในอนาคต
[06-01-2023]   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัด อบจ.น่าน ร่วมเผยแพร่ผลงานในงานการประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 ทศวรรษรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวต่อไปในอนาคต  
อบจ.น่าน เข้าร่วมแข่งกันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน สัปดาห์ที่ 3
[04-01-2023]   อบจ.น่าน เข้าร่วมแข่งกันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน สัปดาห์ที่ 3 
การ์ด นายก อบจ.น่าน อวยพรปีใหม่ 2566
[01-01-2023]   การ์ด นายก อบจ.น่าน อวยพรปีใหม่ 2566 
อบจ.น่าน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  วันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่าน
[02-12-2022]   อบจ.น่าน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่าน 
อบจ.น่าน จัดกิจกรรม วันเอดส์โลก รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
[01-12-2022]   อบจ.น่าน จัดกิจกรรม วันเอดส์โลก รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2563 - 2564
[01-12-2022]   พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2563 - 2564  
อบจ.น่าน ประกอบพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) และแสดงออกของเจตนารมณ์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[01-11-2022]   อบจ.น่าน ประกอบพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) และแสดงออกของเจตนารมณ์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565
[01-11-2022]   อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 
ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 ( 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การจัดระเบียบสายสื่อสาร และตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ
[23-10-2022]   ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 ( 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การจัดระเบียบสายสื่อสาร และตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาล
[23-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยร่วมกันบำรุงต้นรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[21-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยร่วมกันบำรุงต้นรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[21-10-2022]   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[20-10-2022]   การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
[18-10-2022]   อบจ.น่าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
กองคลัง อบจ.น่าน จัดอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)
[18-10-2022]   กองคลัง อบจ.น่าน จัดอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) 
 อบจ.น่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
[13-10-2022]   อบจ.น่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องปร
[13-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องปร 
กองสาธารณสุข อบจ.น่าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[12-10-2022]   กองสาธารณสุข อบจ.น่าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน จัดทำบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการความร่วมมือ (MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิดจังหวัดน่าน
[12-10-2022]   อบจ.น่าน จัดทำบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการความร่วมมือ (MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิดจังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด รางวัลที่ 2
[06-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด รางวัลที่ 2 
น่านจัดพิธีรับมอบการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ดีเดย์พร้อมกัน 49 จังหวัดทั่วประเทศ
[05-10-2022]   น่านจัดพิธีรับมอบการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ดีเดย์พร้อมกัน 49 จังหวัดทั่วประเทศ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
[04-10-2022]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน จัดงานมุฑิตา จิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และข้าราชครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565
[26-09-2022]   อบจ.น่าน จัดงานมุฑิตา จิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และข้าราชครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565 
 หน้า 1 | 
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.