ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบจ.น่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองคลัง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎกระทรวง ตาม พร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 

 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบจ.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.200.82.149    
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
อบจ.น่าน ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566
[02-06-2023]   อบจ.น่าน ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566 
อบจ.น่าน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2566
[02-06-2023]   อบจ.น่าน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[01-06-2023]   การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
[31-05-2023]   ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด  
อบจ.น่าน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะม่วนใจ๋สัญจร ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
[30-05-2023]   อบจ.น่าน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะม่วนใจ๋สัญจร ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน  
อบจ.น่าน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟืนฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 /2566
[30-05-2023]   อบจ.น่าน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟืนฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 /2566 
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
[28-05-2023]   อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 
อบจ.น่าน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองน่านจัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสตรีอำเภอเมืองน่าน
[26-05-2023]   อบจ.น่าน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองน่านจัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสตรีอำเภอเมืองน่าน 
นายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน ? แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12
[25-05-2023]   นายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน ? แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะสถานศึกษาลักษณะพิเศษ ?กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : ด้านวิชาชีพ?
[25-05-2023]   โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะสถานศึกษาลักษณะพิเศษ ?กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : ด้านวิชาชีพ?  
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จังหวัดน่าน
[24-05-2023]   ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการก่อสร้างฝายแกนซีเมนต์ บริเวณลำน้ำสมุน บ้านถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
[24-05-2023]   อบจ.น่าน นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการก่อสร้างฝายแกนซีเมนต์ บริเวณลำน้ำสมุน บ้านถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
นายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน ? แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12
[24-05-2023]   นายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน ? แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12  
กองช่าง อบจ.น่าน ขุดสระกักเก็บน้ำในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
[22-05-2023]   กองช่าง อบจ.น่าน ขุดสระกักเก็บน้ำในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 
กองช่าง อบจ.น่าน ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณชุมชนบ้านถ่อน ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา  จ.น่าน
[22-05-2023]   กองช่าง อบจ.น่าน ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณชุมชนบ้านถ่อน ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ หนองน้ำครก ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
[19-05-2023]   ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ หนองน้ำครก ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
กู้ภัย อบจ.น่าน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
[19-05-2023]   กู้ภัย อบจ.น่าน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
อบจ.น่าน  ร่วมงาน
[17-05-2023]   อบจ.น่าน ร่วมงาน "วันแห่งท้องทุ่ง" และร่วมเสวนาฯ ณ ลำเหมืองหลวง บ้านนาท่อ ? ฝายแก ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ
[16-05-2023]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ 
ปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ตลอดจนห้องน้ำและห้องสุขาทั้งหมด ภายในสนามกีฬา อบจ.น่าน เป็นการชั่วคราว
[15-05-2023]   ปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ตลอดจนห้องน้ำและห้องสุขาทั้งหมด ภายในสนามกีฬา อบจ.น่าน เป็นการชั่วคราว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ (การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านสมวัย และการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย)
[11-05-2023]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ (การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านสมวัย และการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย)  
อบจ.น่าน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1
[10-05-2023]   อบจ.น่าน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 
สภา อบจ.น่าน เลือก เลือกนายธีระ ปัญญาอินทร์ นั่งเก้าอี้ประธานสภาฯ คนใหม่
[09-05-2023]   สภา อบจ.น่าน เลือก เลือกนายธีระ ปัญญาอินทร์ นั่งเก้าอี้ประธานสภาฯ คนใหม่ 
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
[06-05-2023]   อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
[02-05-2023]   พิธีมอบสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง อบจ.น่าน ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
[02-05-2023]   เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง อบจ.น่าน ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2566
[02-05-2023]   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2566  
สระว่ายน้ำ อบจ.น่าน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
[01-05-2023]   สระว่ายน้ำ อบจ.น่าน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  
อบจ.น่าน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองบวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น ประจำปี 2566
[29-04-2023]   อบจ.น่าน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองบวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น ประจำปี 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อพ.สธ. อบจ.น่าน) กิจกรรมสนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
[28-04-2023]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อพ.สธ. อบจ.น่าน) กิจกรรมสนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[28-04-2023]   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้
[27-04-2023]   เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร บริเวณทางโค้ง ถนนทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รหัสสายทาง นน.ถ.1-0061 บ้านนาก้อ-บ้านสบกอน
[27-04-2023]   กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร บริเวณทางโค้ง ถนนทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รหัสสายทาง นน.ถ.1-0061 บ้านนาก้อ-บ้านสบกอน  
กู้ภัย อบจ.น่าน นำรถดับเพลิงโฟมและรถส่องสว่าง เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ
[27-04-2023]   กู้ภัย อบจ.น่าน นำรถดับเพลิงโฟมและรถส่องสว่าง เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ 
กู้ภัย อบจ.น่าน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ ภายในโรงเรียนบ้านสบกอน  ตำบลเชียงกลาง และโรงเรียนเชียงกลาง
[27-04-2023]   กู้ภัย อบจ.น่าน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ ภายในโรงเรียนบ้านสบกอน ตำบลเชียงกลาง และโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  
เจ้าหน้าที่กู้ภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ(อัคคีภัย) โรงพยาบาลน่าน 2566
[25-04-2023]   เจ้าหน้าที่กู้ภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ(อัคคีภัย) โรงพยาบาลน่าน 2566 
อบจ.น่าน เข้าร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 และร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
[24-04-2023]   อบจ.น่าน เข้าร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 และร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นดกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
[21-04-2023]   นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นดกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
[21-04-2023]   หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
กองคลัง อบจ.น่าน จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการบันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรม Auto excel ของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.น่าน
[20-04-2023]   กองคลัง อบจ.น่าน จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการบันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรม Auto excel ของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสของ อบจ.น่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) 2566
[19-04-2023]   อบจ.น่าน จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสของ อบจ.น่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) 2566 
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[18-04-2023]   สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ของวันที่ 15 เม.ย.2566
[16-04-2023]   อบจ.น่าน ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ของวันที่ 15 เม.ย.2566 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีสมโภชสรงน้ำพระราชทานพระหลักเมืองน่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566
[15-04-2023]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีสมโภชสรงน้ำพระราชทานพระหลักเมืองน่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566  
อบจ.น่าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์และพระธาตุเจดีย์ วัดสวนตาล
[13-04-2023]   อบจ.น่าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์และพระธาตุเจดีย์ วัดสวนตาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มอบเงินอุดหนุน  จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินโครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย
[12-04-2023]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มอบเงินอุดหนุน จำนวน 100,000 บาท ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินโครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566
[12-04-2023]   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีแห่ขบวนแบบโบราณอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2566
[11-04-2023]   องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีแห่ขบวนแบบโบราณอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2566 
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2566
[11-04-2023]   พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2566 
อบจ.น่าน ร่วมกับอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัดงาน
[11-04-2023]   อบจ.น่าน ร่วมกับอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัดงาน "ฮอดสะหลี๋ ปี๋ใหม่ ม่วนใจ๋ ตี้ล้องปูทา" ประจำปี 2566  
อบจ.น่าน ร่วมคณะในการออกตรวจเยี่ยม ด่านจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
[11-04-2023]   อบจ.น่าน ร่วมคณะในการออกตรวจเยี่ยม ด่านจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าพบ นายก อบจ.น่าน ประชุมหารือแลกเปลี่ยน เรื่องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
[11-04-2023]   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าพบ นายก อบจ.น่าน ประชุมหารือแลกเปลี่ยน เรื่องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
 อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรผู้ที่เคยใช้ที่สาธารณประโยชน์ (ขอใช้และขอถอนที่ดินสาธารณประโยชน์) เพื่อจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.น่าน (อำเภอสายใต้)
[10-04-2023]   อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรผู้ที่เคยใช้ที่สาธารณประโยชน์ (ขอใช้และขอถอนที่ดินสาธารณประโยชน์) เพื่อจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.น่าน (อำเภอสายใต้) 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำเครื่องจักรกลหนักดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน ในพื้นที่ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
[07-04-2023]   กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำเครื่องจักรกลหนักดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน ในพื้นที่ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
[06-04-2023]   อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  
อบจ.น่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสดับปกรณ์ และพิธีถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงถวายพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 เนื่องในโอกาสวันพระเจ้าน่าน ครบรอบ 105 ปี 5 เมษายน 2566
[05-04-2023]   อบจ.น่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสดับปกรณ์ และพิธีถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงถวายพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 เนื่องในโอกาสวันพระเจ้าน่าน ครบรอบ 105 ปี 5 เมษายน 2566 
อบจ.น่าน เข้าร่วมพิธีวางต้นกุ่มถวายสักการะแด่อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63
[05-04-2023]   อบจ.น่าน เข้าร่วมพิธีวางต้นกุ่มถวายสักการะแด่อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 
กองช่าง อบจ.น่าน นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านเรือง ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน
[04-04-2023]   กองช่าง อบจ.น่าน นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านเรือง ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน  
กองคลัง อบจ.น่าน ออกตรวจนิเทศงานด้านการเงิน ของ รพ.สต. สังกัด อบจ.น่าน ในพื้นที่ อ.ปัว 6 แห่ง และ อ.ท่าวังผา 9 แห่ง
[04-04-2023]   กองคลัง อบจ.น่าน ออกตรวจนิเทศงานด้านการเงิน ของ รพ.สต. สังกัด อบจ.น่าน ในพื้นที่ อ.ปัว 6 แห่ง และ อ.ท่าวังผา 9 แห่ง  
อบจ.น่าน ร่วมกับ สสจ.น่าน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก กิจกรรม
[03-04-2023]   อบจ.น่าน ร่วมกับ สสจ.น่าน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก กิจกรรม 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
  การติดตามนโยบายไม่รับของขวัญ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน อบจ.น่าน ผ่านคิวอาร์โค้ด
 การขอรับบริการ E -Service กู้ภัย อบจ.น่าน ผ่าน QRCode
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕ E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
หน้าแรก  I   กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.