ผลสำรวจความคิดเห็น
 

ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 %
ถนน
26 %
ไฟฟ้า
11 %
บริการประชาชน
12 %
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
20 %
การศึกษา
14 %
รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น 133 คน