กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.80.4.76  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
อบจ.น่าน ร่วม มุทิตาสักการะ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ ปุญญมหาเถระ)
อบจ.น่าน ร่วม มุทิตาสักการะ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ ปุญญมหาเถระ)
อบจ.น่าน จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร ประจำปี 2562
อบจ.น่าน จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร ประจำปี 2562
รองนายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุม ณ แขวงไชยะบุรี
รองนายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุม ณ แขวงไชยะบุรี
 
นายก อบจ. น่าน ร่วมมุทิตาจิต 87 ปี พระธรรมนันทโสภณ
นายก อบจ. น่าน ร่วมมุทิตาจิต 87 ปี พระธรรมนันทโสภณ
คณะนักเรียนโรงเรียนตาลชุม เข้าพบนายก อบจ.น่าน เนื่องในพิธีไหว้ครู
คณะนักเรียนโรงเรียนตาลชุม เข้าพบนายก อบจ.น่าน เนื่องในพิธีไหว้ครู
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอทุ่งช้าง โดย อบจ.น่าน
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอทุ่งช้าง โดย อบจ.น่าน
โครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ อบจ.น่าน
โครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ อบจ.น่าน
 
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
___________________________________________________________________________________________________________________


แถลงข่าว “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” จ.น่าน
แถลงข่าว “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” จ.น่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะระดับอำเภอเชื่อมโยงสู่สวนสาธารณะตำบลและหมู่บ้านแบบจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผวจ.น่าน ได้กล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดน่านดำเนินโครงการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวาระดังกล่าว จังหวัดน่านได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและอำเภอทั้ง 15 อำเภอ จัดทำโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะระดับอำเภอ เชื่อมโยงสวนสาธารณะตำบลและหมู่บ้าน แบบจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย ผวจ.น่าน กล่าวว่าโครงการดังกล่าว มีความมุ่งหมายที่จะทำการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะในพื้นที่จังหวัดน่านทุกอำเภอ อำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ให้เป็นสวนสาธารณะประจำอำเภอ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ เช่นการออกกำลังกาย เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการและสันทนาการ ซึ่งแต่ละอำเภอสามารถกำหนดรูปแบบของสวนสาธารณะได้หลายรูปแบบ เช่น สวนสุขภาพ สวนสมุนไพรและไม้พื้นถิ่น สวนพฤกษศาสตร์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนจักรยาน เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละอำเภอ หลังจากนั้นนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รอง ผวจ.น่าน ได้กล่าวว่าจังหวัดน่านได้ขอพระราชทานพระราชานุญาติในการดำเนินโครงการนี้ พร้อมทั้งขอพระราชทานนามสวนสาธารณะทั้ง 15 อำเภอ รวมทั้งขอรับพระราชทานโล่รางวัลสำหรับอำเภอที่ชนะการประกวดการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะระดับอำเภอในครั้งนี้ โดนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสวนสาธารณะทั้ง 15 อำเภอว่า “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” อีกทั้งโปรดเกล้าฯพระราชทานโล่รางวัลซึ่งมีอักษรพระปรมาภิไธย “วปร” ด้านหน้าและตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อพระราชทานให้แก่อำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 12 รางวัล นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานต้นรวงผึ้งให้แก่แต่ละอำเภอเพื่อเชิญไปปลูกยังสวนสาธารณะดังกล่าว โดยจังหวัดน่านได้ทำพิธีรับพระราชทานต้นรวงผึ้งดังกล่าว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญต้นรวงผึ้งพระราชทาน แก่นายอำเภอทั้ง 15 อำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หลังจากนั้นนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า อบจ.น่าน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดน่านที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ โดย ผวจ.น่าน ได้อนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดน่านได้นำเรื่องดังกล่าวแจ้งให้ทราบในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุม ได้มีมติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน จาก อบจ.น่าน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ มีขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 หน้า 1 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.