ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.น่าน โทร.0-5471-0015/ 0-5471-0622
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน‏
 
คณะผู้บริหารอบจ.
สมาชิกสภาอบจ.
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาฯ
กองช่าง
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
  [ 11-04-2557 ]ปรกาศกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกฮอล์ 
  [ 10-04-2557 ]รายงานการบันทึกข้อมูลรายได้ - รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ Data Base ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  [ 10-04-2557 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ
  [ 10-04-2557 ]แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสัญญาณ internet ในการใช้งานระบบ e-LASS โดยจัดส่งให้พี่นายน้อย ภายในวันที่ 11 เม.ย. 57 ก่อน บ่าย 3 โมง 
  [ 10-04-2557 ]แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด 
  [ 09-04-2557 ]ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารนำเสนอ ก. จังหวัดน่าน 
  [ 08-04-2557 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน 
  [ 08-04-2557 ]การดำเนินงานดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน (อพ.อธ.นน.) 
  [ 03-04-2557 ]โครงการฝึกอบรมแนวทางใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  [ 02-04-2557 ]แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  [ 02-04-2557 ]รายชื่อ อบต. ทต. ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด
  [ 02-04-2557 ]ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม
  [ 02-04-2557 ]แบบประเมินตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เพื่อเลื่อนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
  [ 02-04-2557 ]แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (สำหรับตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3)
  [ 01-04-2557 ]รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LASS ข้อมูลเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
  [ 01-04-2557 ]แจ้งการโอยขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.
  [ 31-03-2557 ]โครงการตรวจนิเทศติดตาม แนะนำ และการปฏิบัติงานด้านบุคลากรของ อปท. จ.น่าน ประจำปี พ.ศ. 2557 
  [ 27-03-2557 ]อปท. ที่ยังไม่ได้อนุมัติเทศบัญญัติและข้อบัญญัติในระบบ e-LAAS ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557
  [ 27-03-2557 ]รายงานการบันทึกข้อมูลรายได้ - รายจ่ายของ อปท. ในระบบ data base ปีงบประมาณ 2557
  [ 27-03-2557 ]แจ้งรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
  [ 25-03-2557 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 
  [ 24-03-2557 ]การจัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2557 
  [ 24-03-2557 ]การพิจารณาประเมินผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7
  [ 21-03-2557 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 21 มีนาคม 2557)
  [ 20-03-2557 ]แจ้ง อปท.ที่ไม่ได้อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้อนุมัติให้แล้วเสร็จ (ในระบบ e-LAAS) ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2557  
  [ 20-03-2557 ]แจ้งรายชื่อพนักงานเทศบาลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ(นอกระดับควบ) ครั้งที่3/2557 
  [ 19-03-2557 ]การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557
  [ 18-03-2557 ]ประชาสัมพันธ์การให้ทุนรัฐบาล
  [ 18-03-2557 ]ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  [ 18-03-2557 ]ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
  [ 18-03-2557 ]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  [ 14-03-2557 ]แจ้งพนักงานเทศบาลให้ไปชี้แจงผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานเทศบาล
  [ 13-03-2557 ]อปท. ที่ยังไม่ได้มารับสลากกาชาดกรมฯ ขอให้มารับภายในวันที่ 14 มี.ค. 57 
  [ 11-03-2557 ]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557
  [ 11-03-2557 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  [ 11-03-2557 ]เชิญประชุมข้อราชการเร่งด่วน 
  [ 10-03-2557 ]การจักงาน "อนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธูคนน่าน สู๋อาเซี่ยน"
  [ 10-03-2557 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
  [ 10-03-2557 ]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล
  [ 10-03-2557 ]แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล
  [ 10-03-2557 ]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557
  [ 10-03-2557 ]แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ
  [ 07-03-2557 ]แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 07-03-2557 ]หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลือนเงินเดือนข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (เมษายน 2557)
  [ 06-03-2557 ]บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 
  [ 28-02-2557 ]ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 
  [ 27-02-2557 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับปลัด อปท. ผอ.กองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง อปท. ผอ.กองช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา อปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  [ 26-02-2557 ]การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2557 (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)
  [ 25-02-2557 ]กำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ลงตำแหน่งสานงานผู้บริหารและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  [ 25-02-2557 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)
  [ 25-02-2557 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)
  [ 25-02-2557 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)
  [ 24-02-2557 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (โครงการเงินอุดหนุนฯ กรณีเร่งด่วน) ให้ส่งจังหวัดด่วนที่สุด 
  [ 19-02-2557 ]อปท. ตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
  [ 19-02-2557 ]ขอเชิญประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
  [ 18-02-2557 ]แจ้งการโอนเงินและใบเสร็จรับเงิน
  [ 13-02-2557 ]แก้ไขเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก้ไข และส่งคืนให้จังหวัด ภายในวันที่ 17 ก.พ. 57 หากพ้น กำหนดจังหวัดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเครื่องราชฯ  
  [ 12-02-2557 ]ขอให้ อปท. รายงานและยืนยันงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และจำเป็นที่ต้องขอรับการจัดสรรเพื่อจ่ายให้กับบุคลากรถ่ายโอนในรายการต่างๆ 
  [ 12-02-2557 ]ขอให้ อปท. ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ปรับฐานการคำนวณตามเงินเดือนปรับใหม่ ( ณ 1 มกราคม 2555) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เล่ม 
  [ 10-02-2557 ]คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ-----14 แห่ง ด่วนที่สุดๆๆๆๆๆ (อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งฯ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
   
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  Powered by MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด