กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(1)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(2)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(3)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(4)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2557
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  52.91.90.122  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
" Bike อุ่นไอรัก"
อบจ.น่านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.น่าน
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 
อบจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
อบจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
อบจ.น่าน ร่วมงานวันปิยมหาราช 2561
อบจ.น่าน ร่วมงานวันปิยมหาราช 2561
อบจ.น่าน ร่วมงานมุทิตาจิต อ.หมอบุญยงค์
อบจ.น่าน ร่วมงานมุทิตาจิต อ.หมอบุญยงค์
อบจ.น่าน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชน
อบจ.น่าน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
___________________________________________________________________________________________________________________
  [ 11-12-2561 ]โครงการแข่งขันคนเก่นในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
  [ 11-12-2561 ]แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
  [ 11-12-2561 ]ขอให้ อปท. แจ้งนักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อปท. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561  
  [ 11-12-2561 ]แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทต.ดู่ใต้ ทต.ปัว และ ทต.ท่าวังผา)
  [ 11-12-2561 ]รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 
  [ 11-12-2561 ]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ทั่วประเทศ 
  [ 11-12-2561 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอปัว อำเภอนาน้อย และอำเภอสันติสุข)
  [ 07-12-2561 ]การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[doc220181207024021.rar
  [ 07-12-2561 ]โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  [ 06-12-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562
  [ 06-12-2561 ]ขอแจ้ง อปท.ที่ยังไม่กรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 ของเดือนตุลาคม 2561 
  [ 06-12-2561 ]ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเวียงสา เทศบาลเมืองน่า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน) 
  [ 06-12-2561 ]โครงการแข่งขันคนเก่นในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 
  [ 06-12-2561 ]ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
  [ 06-12-2561 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 04-12-2561 ]บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561
  [ 04-12-2561 ]แจ้งโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี
  [ 04-12-2561 ]ขอแจ้ง มูลนิะิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทำ โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย
  [ 03-12-2561 ]เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)[doc220181203011409.doc
  [ 03-12-2561 ]หารือแนวทางการใช่จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา
  [ 03-12-2561 ]ขอให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 
  [ 03-12-2561 ]ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานถ้วยรางวัล และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไชย ส.ธ. จารึกบนถ้วยรางวัล
  [ 03-12-2561 ]อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ปี 2562 ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 61 
  [ 03-12-2561 ]แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)
  [ 03-12-2561 ]แจ้งแนวทางปฏบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ และการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
  [ 30-11-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 30-11-2561 ]ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
  [ 30-11-2561 ]แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
  [ 30-11-2561 ]แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 30-11-2561 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[doc220181130013548.rar
  [ 30-11-2561 ]เร่งรัดการนำเข้าเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 62 เดือน ต.ค. 61 
  [ 30-11-2561 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562 
  [ 30-11-2561 ]ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยดารเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
  [ 29-11-2561 ]การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
  [ 29-11-2561 ]การคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา)
  [ 29-11-2561 ]การทบทวนใบอนุญาตของราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 29-11-2561 ]แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศควรรษที่ 21 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 29-11-2561 ]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
  [ 29-11-2561 ]หลักเกณฑ์และวิธีัการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 
  [ 29-11-2561 ]การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  [ 29-11-2561 ]แนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  [ 29-11-2561 ]แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล 
  [ 29-11-2561 ]มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ 
  [ 28-11-2561 ]แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ระดับประเทศ)
  [ 28-11-2561 ]แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
  [ 28-11-2561 ]โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
  [ 28-11-2561 ]แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
  [ 27-11-2561 ]แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานสถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจ่ายได้  
  [ 27-11-2561 ]แนวทางการให้บริการข้อมูลมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
  [ 27-11-2561 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  [ 27-11-2561 ]ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้งอำเภอเมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา ภูเพียง และเทศบาลเมืองน่าน)
  [ 26-11-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการกำหนดงานประเพณีท้องถิ่น 
  [ 26-11-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 26-11-2561 ]แจ้งให้เทศบาลและอบต. เตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนที่กฏหมายจะมีผงใช้บังคับ 
  [ 23-11-2561 ]โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด"
  [ 23-11-2561 ]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
  [ 23-11-2561 ]ขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 
  [ 23-11-2561 ]แจ้งให้ อปท. ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรีณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน รายงานให้จังหัดทราบ[doc220181122201227.xls
  [ 23-11-2561 ]แนวทางการดำเนิกโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 
  [ 22-11-2561 ]การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนันสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค[doc220181127235446.1
1 2 3
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.