กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(1)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(2)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(3)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(4)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2557
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.80.60.248  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน จัดค่ายเคียงโดม ครั้งที่ 16
อบจ.น่าน จัดค่ายเคียงโดม ครั้งที่ 16
อบจ.น่าน จัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์
อบจ.น่าน จัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์
อบจ.น่าน เสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้เด็กน่าน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อบจ.น่าน เสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้เด็กน่าน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อบจ.สมุทรสงคราม ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.สมุทรสงคราม ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน ดำเนินการแข่งขันกรีฑาหนูน้อยเกมส์ ประจำปี 2561
อบจ.น่าน ดำเนินการแข่งขันกรีฑาหนูน้อยเกมส์ ประจำปี 2561
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันคนพิการสากล
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันคนพิการสากล
อบจ.น่าน สนับสนุนงานปีใหม่ม้ง ต.ป่ากลาง
อบจ.น่าน สนับสนุนงานปีใหม่ม้ง ต.ป่ากลาง
นายก อบจ.น่าน เสวนาธรรมะ รับปีใหม่ 2562
นายก อบจ.น่าน เสวนาธรรมะ รับปีใหม่ 2562
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
___________________________________________________________________________________________________________________
  [ 22-02-2562 ]กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)
  [ 22-02-2562 ]โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)
  [ 22-02-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้งอำเภอนาน้อย)
  [ 22-02-2562 ]แจ้งให้ อปท. รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
  [ 22-02-2562 ]แจ้งจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ให้สถานศึกษาในสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)
  [ 22-02-2562 ]การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน[doc220190221195812.xlsx
  [ 22-02-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
  [ 21-02-2562 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรฯโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน ช่วงที่ 2
  [ 21-02-2562 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก้บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  [ 21-02-2562 ]ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนด เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมกรือนโยบายและแนวทางการป้อ งกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  [ 21-02-2562 ]แจ้งแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp 
  [ 21-02-2562 ]แจ้งแนวทางการจัดส่งสำเนาสัญญหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  [ 21-02-2562 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  [ 20-02-2562 ]การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกาาปฐมวัยเชิงบรูณาการระดับจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 
  [ 20-02-2562 ]การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ 
  [ 18-02-2562 ]แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 18-02-2562 ]ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุรภาพการศึกษาปฐมวัย ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 
  [ 18-02-2562 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 18-02-2562 ]การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์
  [ 18-02-2562 ]หารือการขอปรับลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้
  [ 18-02-2562 ]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธาณูปโภคค้างชำระ
  [ 15-02-2562 ]การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 15-02-2562 ]ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  [ 15-02-2562 ]การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.
  [ 15-02-2562 ]กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
  [ 15-02-2562 ]การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชมนพรรษา 64 พรรษา "The princess maha chakri sirindhorn is cup tour of thailand 2019" 
  [ 14-02-2562 ]เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  [ 14-02-2562 ]แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community) ประจำปี 2562
  [ 14-02-2562 ]แบบสำรวจผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ กคศ.รับรอง เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น พ.ศ.2562 และโครงการระบบการคำนวณราคากลาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 
  [ 14-02-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  [ 14-02-2562 ]แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  [ 14-02-2562 ]การประกวดหนังสั้นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แจ้ง อำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน
  [ 14-02-2562 ]ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 14-02-2562 ]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2562 
  [ 14-02-2562 ]แจ้งเรื่องกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 
  [ 14-02-2562 ]ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  [ 13-02-2562 ]ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562
  [ 13-02-2562 ]แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
  [ 13-02-2562 ]ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT และ RT  
  [ 13-02-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการขอกำหนดงานประเพณีท้องถิ่น แจ้ง อปท.ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 
  [ 13-02-2562 ]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 13-02-2562 ]ขออนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
  [ 13-02-2562 ]แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบ e-mail ของกรมที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน 
  [ 13-02-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 
  [ 13-02-2562 ]เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (แจ้งอำเภอเวียงสา)
  [ 13-02-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แจ้ง นายกฯ อปท.ทุกพื้นที่ใน จ.น่าน) 
  [ 13-02-2562 ]ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 13-02-2562 ]โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 
  [ 13-02-2562 ]การเจาะและใช้น้ำบาลดาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 13-02-2562 ]ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
  [ 13-02-2562 ]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 13-02-2562 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอท่าวังผา )
  [ 12-02-2562 ]แจ้งการจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการคลินิก ITA) 
  [ 12-02-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในดครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)
  [ 12-02-2562 ]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี 
  [ 12-02-2562 ]แจ้ง คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน้ตประชารัฐ เพื่อรับรางวัล "WSIS Project Prizes 2019" ของ ITU
  [ 12-02-2562 ]แจ้งโครงการฝึกอบรม"การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อสาธารณภัยของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
  [ 12-02-2562 ]แจ้ง อปท. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสักยภาพบุคลากรอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธาณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2562
  [ 12-02-2562 ]งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
  [ 12-02-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 
1 2 3
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.