กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(1)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(2)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(3)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(4)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.215.161.19  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันสถาปนา ม.พัน 10
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันสถาปนา ม.พัน 10
นายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสบรมราชาภิเษก
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสบรมราชาภิเษก
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ.นาหมื่น โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ.นาหมื่น โดย อบจ.น่าน
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอเชียงกลาง โดย อบจ.น่าน
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอเชียงกลาง โดย อบจ.น่าน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
___________________________________________________________________________________________________________________
  [ 18-06-2562 ]ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอเชียงกลาง
  [ 18-06-2562 ]ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอปัว
  [ 18-06-2562 ]พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย พ.ศ.2562
  [ 18-06-2562 ]ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.บ้านหลวง และ อ.สันติสุข)
  [ 18-06-2562 ]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดน่าน 
  [ 18-06-2562 ]มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  [ 18-06-2562 ]ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ 2 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน
  [ 18-06-2562 ]ประกาศรายชื่อสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน
  [ 17-06-2562 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561
  [ 17-06-2562 ]ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น
  [ 17-06-2562 ]กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ 
  [ 17-06-2562 ]คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)[doc220190617014409.pdf
  [ 17-06-2562 ]การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี กุณยเกตุ ประจำปี 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 17-06-2562 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 17-06-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับ อปท. ในจังหวัดน่าน
  [ 14-06-2562 ]การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  [ 14-06-2562 ]แจ้งขอความร่วมมือ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ 
  [ 14-06-2562 ]แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและกำชับให้ อปท.ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เชียงกลาง ภูเพียง แม่จริม และ สถอ.สองแคว[doc220190618223123.pdf]
  [ 14-06-2562 ]แจ้งการยืนยันว่าข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิก โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.เป็นต้นไป ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
  [ 14-06-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน"
  [ 14-06-2562 ]แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน 
  [ 13-06-2562 ]พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 
  [ 13-06-2562 ]แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
  [ 13-06-2562 ]แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [ 13-06-2562 ]แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม 
  [ 13-06-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 
  [ 13-06-2562 ]โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web conference
  [ 12-06-2562 ]จัดส่งหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้ง อ.สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน
  [ 12-06-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 
  [ 12-06-2562 ]การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  [ 11-06-2562 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  [ 11-06-2562 ]โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
  [ 11-06-2562 ]โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2562
  [ 10-06-2562 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
  [ 10-06-2562 ]ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)
  [ 10-06-2562 ]โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562
  [ 10-06-2562 ]ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
  [ 10-06-2562 ]การรายงานติดตามการบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)  
  [ 10-06-2562 ]งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
  [ 07-06-2562 ]การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 
  [ 07-06-2562 ]แจ้ง อปท.และสถานศึกษา สุรปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา ระดับ อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด 
  [ 07-06-2562 ]การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
  [ 07-06-2562 ]ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามดครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 07-06-2562 ]แจ้งการดำเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์(WRD) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน 
  [ 07-06-2562 ]แจ้งให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ CCIS และ SIS ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิ.ย.2562
  [ 07-06-2562 ]โครงการอบรมหลักการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ
  [ 05-06-2562 ]แจ้งให้ อปท.มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯดังกล่าว (ครู ก.รุ่นที่ 2) เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
  [ 05-06-2562 ]แจ้งการจัดโครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
  [ 05-06-2562 ]การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  [ 05-06-2562 ]แนวทางการพัฒนาคูคลองให้แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม) 
  [ 05-06-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparncy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 05-06-2562 ]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน และทม.น่าน 
  [ 05-06-2562 ]แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน
  [ 05-06-2562 ]รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
  [ 04-06-2562 ]โครงการประชุมสัสสนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรางานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับต้นสังกัด
  [ 04-06-2562 ]การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562
  [ 04-06-2562 ]การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562
  [ 04-06-2562 ]ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์
  [ 31-05-2562 ]ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 31-05-2562 ]การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้ารการและพนักงานส่วนท้องถิ่น"เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1
1 2 3
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.