การป้องกัน โควิด-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT << D: เว้นระยะห่างระหว่างกัน M: ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H: หมั่นล้างมือบ่อยๆ T: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไปตรวจเมื่อมีอาการสงสัย T:ใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" >> ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทร 0 5471 6000, 0 5471 6365    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.227.235.183    
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564   02-03-2564  12  10
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564   04-02-2564  23  7
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563   01-01-2564  42  3
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563   01-12-2563  170  1
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563  เดือนตุลาคม 2563   02-11-2563  40  1
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563   01-10-2563  148  3
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563   01-09-2563  21  0
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563   03-08-2563  4  0
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563   01-07-2563  10  0
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563   01-06-2563  38  8
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมาษายน 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563   01-05-2563  56  8
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563   01-04-2563  96  8
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563   02-03-2563  86  4
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563   03-02-2563  97  4
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562   01-01-2563  59  6
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562   02-12-2562  37  2
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562   01-11-2562  11  4
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   04-10-2562  12  1
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562   01-10-2562  9  1
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562   02-09-2562  0  0
21   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562   01-08-2562  0  0
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562   01-07-2562  0  0
23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562   03-06-2562  0  0
24   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562    30-05-2562  325  0
25   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562    30-05-2562  252  0
26   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562    30-05-2562  303  0
27   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562   01-05-2562  0  0
28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562   01-04-2562  0  0
29   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   19-03-2562  347  20
30   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   19-03-2562  323  38
31   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2561 (2)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   19-03-2562  171  16
32   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2561 (1)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561   19-03-2562  210  10
33   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2559  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559   19-03-2562  176  15
34   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562   01-03-2562  0  0
35   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562   01-02-2562  1  0
36   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561   01-01-2562  0  0
37   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561   03-12-2561  0  0
38   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561   01-11-2561  0  0
39   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    04-10-2561  0  0
40   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561   01-10-2561  0  0
41   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561   01-09-2561  0  0
42   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561   01-08-2561  0  0
43   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561   02-07-2561  0  0
44   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561   01-06-2561  0  0
45   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561   01-05-2561  0  0
46   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561   01-04-2561  0  0
47   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561   01-03-2561  1  0
48   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2561   01-02-2561  0  0
49   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2560   01-01-2561  0  0
50   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560   01-12-2560  0  0
51   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560   01-11-2560  0  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.