การป้องกัน โควิด-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT << D: เว้นระยะห่างระหว่างกัน M: ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H: หมั่นล้างมือบ่อยๆ T: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไปตรวจเมื่อมีอาการสงสัย T:ใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" >> ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทร 0 5471 6000, 0 5471 6365    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.227.235.183    
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0045 บ้านสันพะยอม – บ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   29-03-2564  9  4
2   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0030 บ้านแหน – บ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   29-03-2564  5  1
3   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านนากอก หมู่ที่ ๖ , บ้านหลับมืนไตย หมู่ที่ ๕ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านนาเคียน หมู่ที่ ๒ , บ้านหลับมืนพรวน หมู่ที่ ๕ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   25-03-2564  6  0
4   ประกาศมาตราส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศมาตราส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   23-03-2564  6  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว เชื่อมถึง บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   22-03-2564  5  0
6   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0020 บ้านฝั่งหมิ่น – บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   17-03-2564  10  5
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิต สายที่ 2 บ้านท่ามงคล หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาคร เชื่อม บ้านชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   16-03-2564  1  0
8   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (สายขนส่ง) บ้านเก็ต หมู่ที่ 2 ตำบลวรนคร (เขต อบต.วรนคร) เชื่อมต่อ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร (เขต ทต.ปัว) อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   16-03-2564  10  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่าง บ้านผาขวางหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน ถึง บ้านดอนแก่ง หมู่ที่ 6 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   15-03-2564  0  0
10   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0030 บ้านแหน – บ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   15-03-2564  0  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลเรือง เชื่อมถึง บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   15-03-2564  2  0
12   ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านนากอก หมู่ที่ ๖ , บ้านหลับมืนไตย หมู่ที่ ๕ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านนาเคียน หมู่ที่ ๒ , บ้านหลับมืนพรวน หมู่ที่ ๕ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   15-03-2564  1  0
13   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0045 บ้านสันพะยอม – บ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง   12-03-2564  0  0
14   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลผาตอ เชื่อมต่อ บ้านปูคา หมู่ที่ 5 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   12-03-2564  11  7
15   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านก๊อต หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยสถาน เชื่อมต่อ บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   12-03-2564  10  1
16   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0020 บ้านฝั่งหมิ่น – บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   11-03-2564  12  0
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย – หญิง บริเวณใต้อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   09-03-2564  3  1
18   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน เชื่อมต่อ บ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   09-03-2564  8  7
19   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเรียนน้ำหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงของ เชื่อมกับ ถนนสายบ้านบุ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   09-03-2564  7  2
20   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว เชื่อมถึง บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   08-03-2564  6  1
21   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (สายขนส่ง) บ้านเก็ต หมู่ที่ 2 ตำบลวรนคร (เขต อบต.วรนคร) เชื่อมต่อ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร (เขต ทต.ปัว) อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง   05-03-2564  2  0
22   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลผาตอ เชื่อมต่อ บ้านปูคา หมู่ที่ 5 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   05-03-2564  2  2
23   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิต สายที่ 2 บ้านท่ามงคล หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาคร เชื่อม บ้านชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   05-03-2564  8  5
24   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านก๊อต หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยสถาน เชื่อมต่อ บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง   04-03-2564  2  1
25   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่าง บ้านผาขวางหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน ถึง บ้านดอนแก่ง หมู่ที่ 6 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   04-03-2564  23  2
26   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลเรือง เชื่อมถึง บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   04-03-2564  13  5
27   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเรียนน้ำหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงของ เชื่อมกับ ถนนสายบ้านบุ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง   02-03-2564  2  0
28   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน เชื่อมต่อ บ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   01-03-2564  3  0
29   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย – หญิง บริเวณใต้อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   24-02-2564  18  6
30   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว เชื่อมถึง บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   23-02-2564  2  0
31   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่าง บ้านผาขวางหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน ถึง บ้านดอนแก่ง หมู่ที่ 6 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   23-02-2564  16  0
32   ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิต สายที่ 2 บ้านท่ามงคล หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาคร เชื่อม บ้านชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   22-02-2564  3  0
33   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลเรือง เชื่อมถึง บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง   22-02-2564  15  0
34   ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย – หญิง บริเวณใต้อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   18-02-2564  18  4
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE สาย นน.ถ.1-0001 บ้านเด่น – บ้านห้วยลี่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   17-02-2564  15  3
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0020 บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   15-02-2564  18  1
37   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564   04-02-2564  23  8
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม   03-02-2564  18  2
39   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE สาย นน.ถ.1-0001 บ้านเด่น – บ้านห้วยลี่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   29-01-2564  52  12
40   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564   28-01-2564  45  8
41   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0020 บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง แบบรูปรายการ ประกาศและเอกสารประกาศ   27-01-2564  45  3
42   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง คุณลักษณะและขอบเขตงาน ประกาศและเอกสารประกาศ   21-01-2564  52  27
43   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   20-01-2564  184  4
44   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE สาย นน.ถ.1-0001 บ้านเด่น – บ้านห้วยลี่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง   15-01-2564  42  1
45   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ.1-0020 บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   14-01-2564  40  2
46   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง ขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกาศ   08-01-2564  46  7
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0018 บ้านดอน - บ้านป่าต้าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   06-01-2564  8  2
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0002 บ้านดู่ใต้ - บ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   06-01-2564  8  0
49   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563   01-01-2564  40  2
50   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   29-12-2563  49  0
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0005 บ้านนาซาว - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   25-12-2563  9  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0030 บ้านแหน -บ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   25-12-2563  11  1
53   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0018 บ้านดอน - บ้านป่าต้าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   16-12-2563  43  7
54   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0002 บ้านดู่ใต้ -บ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   16-12-2563  45  2
55   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0002 บ้านดู่ใต้ -บ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง   09-12-2563  54  1
56   ประกาศประกวดราคาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0005 บ้านนาซาว - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   07-12-2563  43  6
57   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0030 บ้านแหน - บ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   07-12-2563  47  4
58   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0018 บ้านดอน - บ้านป่าต้าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   03-12-2563  42  0
59   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563   01-12-2563  42  5
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0015 บ้านน้ำเกี๋ยน -บ้านน้ำแก่นกลาง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ประกาศผู้ชนะ   25-11-2563  9  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.