กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(1)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(2)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(3)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(4)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2557
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  52.91.90.122  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
" Bike อุ่นไอรัก"
อบจ.น่านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.น่าน
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 
อบจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
อบจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
อบจ.น่าน ร่วมงานวันปิยมหาราช 2561
อบจ.น่าน ร่วมงานวันปิยมหาราช 2561
อบจ.น่าน ร่วมงานมุทิตาจิต อ.หมอบุญยงค์
อบจ.น่าน ร่วมงานมุทิตาจิต อ.หมอบุญยงค์
อบจ.น่าน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชน
อบจ.น่าน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชน
 
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น – บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง แบบ บก 01 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่าง TOR   07-12-2561  2  0
2   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑ – ๐๐๒๑ บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน ตำบลไหล่น่าน - นาเหลือง อำเภอเวียงสา  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เอกสารประกวดราคา ร่าง TOR ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง รูปแบบรายการ   30-11-2561  7  15
3   ประกาศร่าง TOR โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑ – ๐๐๒๑ บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน ตำบลไหล่น่าน - นาเหลือง อำเภอเวียงสา  ร่าง TOR   26-11-2561  5  2
4   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑ – ๐๐๒๑ บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน ตำบลไหล่น่าน - นาเหลือง อำเภอเวียงสา  ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง   15-11-2561  6  4
5   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   31-10-2561  13  10
6   ประกาศแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รายละเอียด   26-10-2561  22  21
7   ประกาศแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมและกรณีกันเงินไว้เบิกในปีถดไป)  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รายละเอียด   26-10-2561  14  17
8   รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4  ผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4   16-10-2561  27  16
9   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561   01-10-2561  16  19
10   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   06-09-2561  55  33
11   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัดแน่น และผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านตาลชุม หมู่ที่ ๑ ,บ้านครกคำ หมู่ที่ ๔ , บ้านนากอก หมู่ที่ ๖ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านนาเคียน หมู่ที่ ๒ และบ้านนาเคียนเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   05-09-2561  46  35
12   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัดแน่น บ้านนาวงศ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำฮาว หมู่ที่ ๗ ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   05-09-2561  35  18
13   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561   31-08-2561  5  9
14   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ่อขยะ บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-08-2561  77  40
15   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการลงผิวกรวดทราย บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง เชื่อมต่อ บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-08-2561  84  27
16   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านกลาง - บ้านยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-08-2561  57  20
17   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-08-2561  54  14
18   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๓๗ บ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ช่วงบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน)  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกาศ   01-08-2561  72  24
19   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกาศ   01-08-2561  31  13
20   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561   31-07-2561  5  5
21   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาลชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านท่าดอนไชย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ช่วงที่ ๒)  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   19-07-2561  57  29
22   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง (เขต อบต.หนองแดง) เชื่อมต่อ บ้านพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง (เขต ทต.หนองแดง) อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   19-07-2561  53  23
23   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๕๖ บ้านเชียงยืน - บ้านทุ่งรัตนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  64  27
24   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๕ บ้านสันพะยอม - บ้านสันทะ อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  60  19
25   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  61  16
26   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมและซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0031 บ้านแฮะ – บ้านท่าค้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  64  13
27   ประกาศประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   06-07-2561  58  14
28   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) doc520180705025723.pdf   05-07-2561  94  37
29   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0054 บ้านป่ากลาง - บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   04-07-2561  49  17
30   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซื้อวัสดุยางนอก, ยางใน, ยางรองขอบ รถยนต์และเครื่องจักรกล ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   03-07-2561  45  6
31   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0033 บ้านดอนแก้ว - บ้านส้าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  52  28
32   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   03-07-2561  28  5
33   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๘ บ้านสบสาย - บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  22  22
34   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  25  35
35   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561   30-06-2561  4  1
36   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0022 บ้านวังม่วง – บ้านทุ่งทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29-06-2561  42  29
37   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมและซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0047 บ้านใหม่จัดสรร – บ้านบ่อแก้ว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28-06-2561  34  18
38   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0040 บ้านพุสูง -บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27-06-2561  61  20
39   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0054 บ้านป่ากลาง – บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27-06-2561  55  23
40   ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ร่าง TOR ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง   21-06-2561  74  28
41   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างสะพาน คสล.ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑ – ๐๐๖๑ บ้านนาก้อ – บ้านสบกอน๒ อำเภอปัว จังหวัดน่าน  แบบ ปปช. ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14-06-2561  76  38
42   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างสะพาน คสล.ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑ - ๐๐๕๕ บ้านขอน - บ้านป่าลาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  แบบ ปปช. ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14-06-2561  74  31
43   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561   31-05-2561  5  1
44   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 73 รายการ  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   28-05-2561  67  21
45   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   15-05-2561  81  21
46   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   30-04-2561  5  2
47   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0047 บ้านใหม่จัดสรร – บ้านบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศประกวดราคา   25-04-2561  91  25
48   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๕ บ้านนาซาว - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศประกวดราคา   24-04-2561  89  38
49   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0003บ้านต้าม – บ้านป่าแพะแม่ขนิง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศประกวดราคา   03-04-2561  98  42
50   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561   31-03-2561  6  1
51   ประกาศแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสม (คตง. และ พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสม (คตง. และ พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   30-03-2561  28  10
52   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0030 บ้านแหน - บ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  97  35
53   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0021 บ้านไหล่น่าน - บ้านนาเหลืองใน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  69  26
54   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0062 บ้านดู่ใต้ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  70  25
55   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0061 บ้านนาก้อ - บ้านสบกอน2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  135  30
56   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0060 บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  52  27
57   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0054 บ้านป่ากลาง - บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  39  24
58   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0029 บ้านดอนแก้ว - บ้านพ่อ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  39  23
59   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0017 บ้านสวนเสด็จ - บ้านเจริญราษฎร์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  35  23
60   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0028 บ้านสบสาย - บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  46  28
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.