กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.162.133.222  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
 
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   06-09-2561  29  26
2   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัดแน่น และผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านตาลชุม หมู่ที่ ๑ ,บ้านครกคำ หมู่ที่ ๔ , บ้านนากอก หมู่ที่ ๖ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านนาเคียน หมู่ที่ ๒ และบ้านนาเคียนเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   05-09-2561  26  30
3   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัดแน่น บ้านนาวงศ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำฮาว หมู่ที่ ๗ ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   05-09-2561  19  17
4   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ่อขยะ บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-08-2561  57  38
5   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการลงผิวกรวดทราย บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง เชื่อมต่อ บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-08-2561  58  25
6   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านกลาง - บ้านยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-08-2561  41  20
7   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-08-2561  42  14
8   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๓๗ บ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ช่วงบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน)  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกาศ   01-08-2561  54  24
9   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกาศ   01-08-2561  29  11
10   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาลชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านท่าดอนไชย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ช่วงที่ ๒)  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   19-07-2561  45  28
11   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง (เขต อบต.หนองแดง) เชื่อมต่อ บ้านพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง (เขต ทต.หนองแดง) อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   19-07-2561  39  23
12   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๕๖ บ้านเชียงยืน - บ้านทุ่งรัตนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  51  26
13   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๕ บ้านสันพะยอม - บ้านสันทะ อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  47  18
14   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  47  15
15   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมและซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0031 บ้านแฮะ – บ้านท่าค้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  45  13
16   ประกาศประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   06-07-2561  50  14
17   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) doc520180705025723.pdf   05-07-2561  77  28
18   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0054 บ้านป่ากลาง - บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   04-07-2561  39  16
19   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซื้อวัสดุยางนอก, ยางใน, ยางรองขอบ รถยนต์และเครื่องจักรกล ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   03-07-2561  32  5
20   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0033 บ้านดอนแก้ว - บ้านส้าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  38  24
21   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   03-07-2561  24  4
22   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๘ บ้านสบสาย - บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  21  22
23   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  22  32
24   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0022 บ้านวังม่วง – บ้านทุ่งทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29-06-2561  32  29
25   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมและซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0047 บ้านใหม่จัดสรร – บ้านบ่อแก้ว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28-06-2561  27  18
26   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0040 บ้านพุสูง -บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27-06-2561  45  20
27   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0054 บ้านป่ากลาง – บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27-06-2561  37  23
28   ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ร่าง TOR ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง   21-06-2561  58  23
29   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างสะพาน คสล.ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑ – ๐๐๖๑ บ้านนาก้อ – บ้านสบกอน๒ อำเภอปัว จังหวัดน่าน  แบบ ปปช. ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14-06-2561  59  38
30   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างสะพาน คสล.ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑ - ๐๐๕๕ บ้านขอน - บ้านป่าลาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  แบบ ปปช. ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14-06-2561  60  30
31   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 73 รายการ  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   28-05-2561  56  21
32   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   15-05-2561  69  20
33   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0047 บ้านใหม่จัดสรร – บ้านบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศประกวดราคา   25-04-2561  74  25
34   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๕ บ้านนาซาว - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศประกวดราคา   24-04-2561  74  37
35   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0003บ้านต้าม – บ้านป่าแพะแม่ขนิง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศประกวดราคา   03-04-2561  84  38
36   ประกาศแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสม (คตง. และ พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสม (คตง. และ พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   30-03-2561  27  10
37   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0030 บ้านแหน - บ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  77  35
38   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0021 บ้านไหล่น่าน - บ้านนาเหลืองใน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  58  26
39   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0062 บ้านดู่ใต้ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  61  24
40   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0061 บ้านนาก้อ - บ้านสบกอน2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  127  30
41   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0060 บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  44  26
42   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0054 บ้านป่ากลาง - บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  37  24
43   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0029 บ้านดอนแก้ว - บ้านพ่อ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  35  23
44   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0017 บ้านสวนเสด็จ - บ้านเจริญราษฎร์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   27-03-2561  34  23
45   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0028 บ้านสบสาย - บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  44  26
46   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0019 บ้านท่าลี่ - บ้านนาสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  42  31
47   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0018 บ้านดอน - บ้านป่าต้าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  40  22
48   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0016 บ้านหลวง - บ้านโปร่งศรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  43  26
49   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0015 บ้านน้ำเกี๋ยน - บ้านน้ำแก่นกลาง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  41  23
50   ประกาศสอบตามโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0036 บ้านหนองเต่า - บ้านแช่พราง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  36  23
51   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0004 บ้านบ่อสวก - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  37  27
52   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0002 บ้านดู่ใต้ - บ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  42  28
53   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0005 บ้านนาซาว - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  41  28
54   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0001 บ้านเด่น - บ้านห้วยลี่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  37  22
55   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.๑-๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   26-03-2561  36  37
56   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0063 บ้านหนองผุก - บ้านส้อ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   23-03-2561  37  27
57   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0058 บ้านดอนมูล - บ้านป่าตองพัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   23-03-2561  41  30
58   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0053 บ้านทุ่งชัย - บ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   23-03-2561  42  34
59   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0051 บ้านนาอุดม - บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   23-03-2561  40  25
60   ประกาศสอบราคาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Para Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ.1-0041 บ้านป่าแพะ - บ้านห้วยเลียบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประกาศสอบราคา   23-03-2561  38  23
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-6000
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.