กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(1)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(2)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(3)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(4)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2557
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.80.60.248  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน จัดค่ายเคียงโดม ครั้งที่ 16
อบจ.น่าน จัดค่ายเคียงโดม ครั้งที่ 16
อบจ.น่าน จัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์
อบจ.น่าน จัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์
อบจ.น่าน เสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้เด็กน่าน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อบจ.น่าน เสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้เด็กน่าน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อบจ.สมุทรสงคราม ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.สมุทรสงคราม ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน ดำเนินการแข่งขันกรีฑาหนูน้อยเกมส์ ประจำปี 2561
อบจ.น่าน ดำเนินการแข่งขันกรีฑาหนูน้อยเกมส์ ประจำปี 2561
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันคนพิการสากล
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันคนพิการสากล
อบจ.น่าน สนับสนุนงานปีใหม่ม้ง ต.ป่ากลาง
อบจ.น่าน สนับสนุนงานปีใหม่ม้ง ต.ป่ากลาง
นายก อบจ.น่าน เสวนาธรรมะ รับปีใหม่ 2562
นายก อบจ.น่าน เสวนาธรรมะ รับปีใหม่ 2562
 
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   20-02-2562  3  2
2   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านกลาง - บ้านยาบหัวนา อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   18-02-2562  9  9
3   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   15-02-2562  6  3
4   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตก(Guard Rail) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านปางค่า – บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   13-02-2562  5  7
5   ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา   07-02-2562  11  10
6   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร RUMBLE STRIPS ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-01-2562  12  8
7   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังถนนสายห้วยเป็ก บ้านน้ำปั้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำปั้ว เชื่อมต่อ บ้านก๊อตใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศราคากลาง เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   28-01-2562  11  8
8   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   28-01-2562  11  6
9   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   24-01-2562  15  9
10   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๔ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ประกาศราคากลาง ราคากลาง เปิดเผยราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   23-01-2562  16  10
11   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร โดยลงผิวจราจรกรวดทรายและผิวจราจรลูกรังบดอัด สายนาแก-นาตูน บ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลไหล่น่าน เชื่อมต่อ บ้านครกคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาลชุม และบ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   22-01-2562  19  2
12   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัด สายไหล่น่าน (ป่าบวด)บ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลไหล่น่าน เชื่อมต่อ บ้านครกคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   22-01-2562  21  1
13   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๕๒ บ้านปางสา – บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   16-01-2562  20  7
14   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง เปิดเผยราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   15-01-2562  11  7
15   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม โดยการเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE บ้านปางค่า หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยสถาน เชื่อมต่อ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลผาสิงห์ (ในเขตเทศบาลเมืองน่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   14-01-2562  11  6
16   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561   01-01-2562  3  3
17   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ ๒ , บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ , บ้านคำเรือง หมู่ที่ ๑ , บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เชื่อมต่อ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28-12-2561  15  4
18   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคาหลวง เชื่อมต่อ บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพี้อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28-12-2561  29  4
19   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๓๙ บ้านนาข่อย - บ้านน้ำแก่นกลาง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28-12-2561  21  0
20   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววังศิลา บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ช่วงที่ ๒)  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27-12-2561  11  1
21   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๘ บ้านนาผา – บ้านสะไมย์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26-12-2561  20  1
22   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น – บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง แบบ บก 01 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่าง TOR   07-12-2561  35  13
23   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   30-11-2561  12  2
24   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑ – ๐๐๒๑ บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน ตำบลไหล่น่าน - นาเหลือง อำเภอเวียงสา  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เอกสารประกวดราคา ร่าง TOR ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง รูปแบบรายการ   30-11-2561  37  27
25   ประกาศร่าง TOR โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑ – ๐๐๒๑ บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน ตำบลไหล่น่าน - นาเหลือง อำเภอเวียงสา  ร่าง TOR   26-11-2561  20  2
26   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑ – ๐๐๒๑ บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน ตำบลไหล่น่าน - นาเหลือง อำเภอเวียงสา  ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง   15-11-2561  26  7
27   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   31-10-2561  32  14
28   ประกาศแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รายละเอียด   26-10-2561  47  28
29   ประกาศแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมและกรณีกันเงินไว้เบิกในปีถดไป)  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รายละเอียด   26-10-2561  25  21
30   รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4  ผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4   16-10-2561  40  17
31   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561   01-10-2561  43  21
32   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   06-09-2561  83  42
33   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัดแน่น และผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านตาลชุม หมู่ที่ ๑ ,บ้านครกคำ หมู่ที่ ๔ , บ้านนากอก หมู่ที่ ๖ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านนาเคียน หมู่ที่ ๒ และบ้านนาเคียนเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   05-09-2561  66  50
34   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัดแน่น บ้านนาวงศ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำฮาว หมู่ที่ ๗ ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   05-09-2561  53  24
35   ประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารคุณสมบัติแนวคิดในการออกแบบและเสนอราคาตามโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก  เปิดเผยราคากลาง ประกาศเชิญชวน ร่าง TOR   04-09-2561  24  3
36   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561   31-08-2561  25  13
37   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ่อขยะ บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-08-2561  100  48
38   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการลงผิวกรวดทราย บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง เชื่อมต่อ บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   02-08-2561  109  31
39   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านกลาง - บ้านยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-08-2561  76  23
40   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   01-08-2561  78  20
41   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๓๗ บ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ช่วงบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน)  เปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกาศ   01-08-2561  95  31
42   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศและเอกสารประกาศ   01-08-2561  47  16
43   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561   31-07-2561  9  10
44   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาลชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านท่าดอนไชย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ช่วงที่ ๒)  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   19-07-2561  79  39
45   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง (เขต อบต.หนองแดง) เชื่อมต่อ บ้านพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแดง (เขต ทต.หนองแดง) อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   19-07-2561  63  34
46   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๕๖ บ้านเชียงยืน - บ้านทุ่งรัตนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  84  34
47   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๕ บ้านสันพะยอม - บ้านสันทะ อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  78  34
48   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ. ๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ - บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  88  26
49   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมและซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0031 บ้านแฮะ – บ้านท่าค้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-07-2561  84  21
50   ประกาศประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   06-07-2561  77  16
51   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๔ บ้านดอนสบเปือ - บ้านตึ๊ด อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) doc520180705025723.pdf   05-07-2561  113  46
52   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0054 บ้านป่ากลาง - บ้านไร่รวงทอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   04-07-2561  71  31
53   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซื้อวัสดุยางนอก, ยางใน, ยางรองขอบ รถยนต์และเครื่องจักรกล ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   03-07-2561  63  8
54   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0033 บ้านดอนแก้ว - บ้านส้าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  76  42
55   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง   03-07-2561  42  12
56   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๘ บ้านสบสาย - บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  28  26
57   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03-07-2561  36  49
58   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561   30-06-2561  20  5
59   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0022 บ้านวังม่วง – บ้านทุ่งทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29-06-2561  52  35
60   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมและซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0047 บ้านใหม่จัดสรร – บ้านบ่อแก้ว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28-06-2561  45  28
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.