กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(1)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(2)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(3)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(4)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.215.161.19  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันสถาปนา ม.พัน 10
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันสถาปนา ม.พัน 10
นายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสบรมราชาภิเษก
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสบรมราชาภิเษก
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ.นาหมื่น โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ.นาหมื่น โดย อบจ.น่าน
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอเชียงกลาง โดย อบจ.น่าน
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอเชียงกลาง โดย อบจ.น่าน
 
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคาหลวง เชื่อมต่อ บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   17-06-2562  6  7
2   ประกาศขาดทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 1  ประกาศขาดทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 1   17-06-2562  5  8
3   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านส้าน หมู่ที่ ๒ ผ่านบ้านส้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลสถาน - บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว - บ้านร้องแง หมู่ที่ ๗ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   14-06-2562  6  2
4   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างสะพาน คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑ - ๐๐๕๕ บ้านขอน - บ้านป่าลาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   14-06-2562  3  0
5   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ ๒ , บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ , บ้านคำเรือง หมู่ที่ ๑ , บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เชื่อมต่อ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   14-06-2562  2  2
6   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๕ บ้านนาซาว – บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   13-06-2562  3  0
7   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๑ บ้านนาก้อ – บ้านสบกอน ๒ อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   13-06-2562  1  0
8   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านเด่น - บ้านห้วยลี่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   12-06-2562  2  2
9   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่าง บ้านผาขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน ถึง บ้านดอนแก่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   12-06-2562  2  0
10   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562   03-06-2562  3  5
11   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านกลาง - บ้านยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   29-05-2562  10  8
12   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๕๘ บ้านดอนมูล - บ้านป่าตองพัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   29-05-2562  8  6
13   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๙ บ้านท่าลี่ - บ้านนาสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   29-05-2562  9  3
14   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรบ้านตาลชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลตาลชุม เชื่อมต่อ บ้านดอนไชยพระบาท หมู่ที่ ๗ , บ้านเมืองราม หมู่ที่ ๔ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   27-05-2562  9  6
15   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสะไมย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน เชื่อมต่อ บ้านศรีนาชื่น หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   23-05-2562  8  4
16   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านฝั่งหมิ่น - บ้านนาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตงาน TOR   21-05-2562  10  2
17   ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 2  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562   13-05-2562  9  6
18   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ ๒ , บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ , บ้านคำเรือง หมู่ที่ ๑ , บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เชื่อมต่อ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3  เปิดเผยราคากลาง ประกาศราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   07-05-2562  22  11
19   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562   01-05-2562  1  6
20   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๒๑ บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   30-04-2562  29  4
21   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๐ บ้านพุสูง – บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   18-04-2562  28  10
22   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ. ๑ - ๐๐๒๕ บ้านกลาง - บ้านยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   18-04-2562  29  8
23   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล เส้นทางบ้านร้องแง หมู่ที่ ๗ , บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลวรนคร เชื่อมต่อบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   04-04-2562  37  12
24   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562   02-04-2562  2  8
25   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยการลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัดแน่น บ้านก๋ง หมู่ที่ ๑ ตำบลยม อำเภอท่าวังผาเชื่อมต่อบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   29-03-2562  30  4
26   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน. ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านกลาง - บ้านยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   22-03-2562  37  5
27   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๔ , บ้านท่าน้าว (หมู่บ้านจัดสรรทหาร) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้าว เชื่อมถึง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (หนองเต่า – น้ำแก่นกลาง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   22-03-2562  31  4
28   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๕๐ บ้านก๋ง – บ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   20-03-2562  137  11
29   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ - บ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   20-03-2562  33  12
30   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๗ บ้านสันทะ – บ้านเชตะวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   20-03-2562  26  7
31   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าคา เชื่อมต่อ บ้านเฮะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   13-03-2562  22  10
32   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนถมหินกรวดทราย เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทาง บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน เชื่อมต่อ บ้านแดนพนา หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ประกาศราคากลาง ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-03-2562  16  2
33   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงที่ ๑) บ้านก๊อด หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยสถาน เชื่อมต่อ บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-03-2562  17  5
34   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัด บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง เชื่อมต่อ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคา   07-03-2562  18  8
35   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านน้ำอ้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปือ เชื่อมต่อ บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ช่วงที่ ๑  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคา   07-03-2562  17  7
36   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   01-03-2562  6  3
37   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสะไมย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน เชื่อมต่อ บ้านศรีนาชื่น หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง เปิกเผยราคากลาง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคา   28-02-2562  22  8
38   ประกาศประกวดราคาจ้จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคาหลวง เชื่อมต่อ บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพี้อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2  ราคากลาง เปิกเผยราคากลาง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคา   28-02-2562  23  11
39   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ ๒,บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓,บ้านคำเรือง หมู่ที่ ๑,บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เชื่อมต่อ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒  ราคากลาง เปิกเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR)   28-02-2562  18  4
40   ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ไตรมาสที่ 1  ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1   28-02-2562  13  5
41   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเป๋ย เชื่อม บ้านผาสุกพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกองควาย ถึง บ้านคอวัง หมู่ที่ ๙ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน TOR ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา   27-02-2562  14  4
42   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   20-02-2562  22  6
43   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในสายทางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านกลาง - บ้านยาบหัวนา อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   18-02-2562  28  19
44   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   15-02-2562  32  31
45   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตก(Guard Rail) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านปางค่า – บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   13-02-2562  19  8
46   ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา   07-02-2562  26  11
47   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562   01-02-2562  2  1
48   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร RUMBLE STRIPS ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-01-2562  28  9
49   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังถนนสายห้วยเป็ก บ้านน้ำปั้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำปั้ว เชื่อมต่อ บ้านก๊อตใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประกาศราคากลาง เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   28-01-2562  19  9
50   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   28-01-2562  21  8
51   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   24-01-2562  37  12
52   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๔ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ประกาศราคากลาง ราคากลาง เปิดเผยราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   23-01-2562  30  13
53   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร โดยลงผิวจราจรกรวดทรายและผิวจราจรลูกรังบดอัด สายนาแก-นาตูน บ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลไหล่น่าน เชื่อมต่อ บ้านครกคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาลชุม และบ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   22-01-2562  35  4
54   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโดยลงผิวจราจรกรวดทรายบดอัด สายไหล่น่าน (ป่าบวด)บ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลไหล่น่าน เชื่อมต่อ บ้านครกคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   22-01-2562  42  2
55   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๕๒ บ้านปางสา – บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   16-01-2562  37  8
56   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ประกาศเปิดเผยราคากลาง เปิดเผยราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา   15-01-2562  21  16
57   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม โดยการเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE บ้านปางค่า หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยสถาน เชื่อมต่อ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลผาสิงห์ (ในเขตเทศบาลเมืองน่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   14-01-2562  22  9
58   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561   01-01-2562  9  4
59   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ ๒ , บ้านนาบอน หมู่ที่ ๓ , บ้านคำเรือง หมู่ที่ ๑ , บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เชื่อมต่อ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28-12-2561  25  6
60   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคาหลวง เชื่อมต่อ บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพี้อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  เปิดเผยราคากลาง รายละเอียดราคากลาง ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28-12-2561  54  8
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.