ป้องกัน โควิด-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT << D: เว้นระยะห่างระหว่างกัน M: ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H: หมั่นล้างมือบ่อยๆ T: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไปตรวจเมื่อมีอาการสงสัย T:ใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" >>    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  54.85.57.0    
 
จัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง คุณลักษณะและขอบเขตงาน ประกาศและเอกสารประกาศ   21-01-2564  9  24
2   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   20-01-2564  2  1
3   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง ขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกาศ   08-01-2564  11  7
4   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   29-12-2563  9  0
5   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0018 บ้านดอน - บ้านป่าต้าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   16-12-2563  10  7
6   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0002 บ้านดู่ใต้ -บ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   16-12-2563  8  2
7   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0002 บ้านดู่ใต้ -บ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง   09-12-2563  11  1
8   ประกาศประกวดราคาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0005 บ้านนาซาว - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   07-12-2563  9  6
9   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0030 บ้านแหน - บ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   07-12-2563  13  4
10   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0018 บ้านดอน - บ้านป่าต้าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   03-12-2563  4  0
11   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0005 บ้านนาซาว - บ้านเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ราคากลาง   24-11-2563  12  1
12   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0015 บ้านน้ำเกี๋ยน - บ้านน้ำแก่นกลาง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคา   12-11-2563  9  3
13   ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) โดยวิธีตัดเลือก  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกาศ   11-11-2563  36  29
14   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Natural RubberModified Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0030 บ้านแหน - บ้านน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   09-11-2563  3  0
15   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทาง นน.ถ.1-0015 บ้านน้ำเกี๋ยน - บ้านน้ำแก่นกลาง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ราคากลาง   03-11-2563  1  0
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563  ตุลาคม 2563   02-11-2563  0  0
17   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT) โดยวิธีตัดเลือก  ราคากลาง   02-11-2563  14  5
18   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ตามข้อบัญญัติ-งบประมาณ-2564  แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ตามข้อบัญญัติ-งบประมาณ-2564   19-10-2563  24  19
19   ประกาศแผนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ 2564  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ 2564   19-10-2563  15  10
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563   02-10-2563  0  0
21   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   09-09-2563  21  33
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563   01-09-2563  0  0
23   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๗ บ้านใหม่จัดสรร – บ้านบ่อแก้ว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   31-08-2563  30  22
24   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร RUMBLE STRIPS ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   28-08-2563  13  7
25   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0021 บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   28-08-2563  12  7
26   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0068 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 – บ้านสบปืน (108403) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   25-08-2563  9  7
27   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร RUMBLE STRIPS ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   24-08-2563  6  0
28   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0021 บ้านไหล่น่าน – บ้านนาเหลืองใน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   24-08-2563  10  1
29   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ – บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   21-08-2563  9  5
30   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตก(Guard Rail) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   19-08-2563  13  6
31   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๔๗ บ้านใหม่จัดสรร – บ้านบ่อแก้ว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ราคากลาง   18-08-2563  3  1
32   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๒ บ้านวังม่วง – บ้านทุ่งทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   18-08-2563  14  6
33   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   18-08-2563  16  31
34   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   18-08-2563  11  22
35   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ – บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   18-08-2563  13  7
36   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ – บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง   17-08-2563  7  3
37   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   17-08-2563  6  6
38   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๙ บ้านท่าลี่ – บ้านนาสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   11-08-2563  9  7
39   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.1-0068 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 – บ้านสบปืน (108403) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  ราคากลาง   10-08-2563  4  1
40   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคา   10-08-2563  22  9
41   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๒๒ บ้านวังม่วง – บ้านทุ่งทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   07-08-2563  8  1
42   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งราวกันตก(Guard Rail) ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ราคากลาง   06-08-2563  12  5
43   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน  ราคากลาง   05-08-2563  4  0
44   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ราคากลาง   04-08-2563  4  3
45   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563   03-08-2563  0  0
46   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์  ราคากลาง   03-08-2563  16  5
47   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง   31-07-2563  20  1
48   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านนาก้อ – บ้านเสี้ยว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ราคากลาง   30-07-2563  5  3
49   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สาย นน.ถ.๑-๐๐๑๙ บ้านท่าลี่ – บ้านนาสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ราคากลาง   23-07-2563  6  2
50   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   26-06-2563  42  18
51   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   23-06-2563  35  14
52   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   23-06-2563  45  6
53   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง   17-06-2563  31  3
54   ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน  ราคากลาง   15-06-2563  29  1
55   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน  ราคากลาง   05-06-2563  24  1
56   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563   01-06-2563  7  6
57   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง แบบติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   25-05-2563  28  5
58   ประกาศผุ้ชนะการการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องนำ้ภายในโรงยิมเนเซียม) จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๓  ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา   20-05-2563  28  8
59   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง แบบติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกาศและเอกสารประกวดราคา   15-05-2563  79  27
60   ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ปรับปรุงห้องน้ำภายในโรงยิมเนเซียม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศ   08-05-2563  104  22
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.