อบจ.น่าน ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอภูเพียง ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ต. ตำบลม่วงตึ๊ด ต.ท่าน้าว ต.นาปัง ต.น้ำเกี๋ยน และ ต.น้ำแก่น ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หรือ ส.อบจ.น่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.น่าน
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  สำนักงานเลขานุการ อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
  กองสาธารณสุข อบจ.น่าน
  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.น่าน
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.172.223.251    
 
วิสัยทัศน์ อบจ.
______________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์ อบจ.
 

น่านน่าอยู่ น่านน่ากิน น่านน่าเที่ยว น่านน่าเรียน และน่านน่าธรรม 

 คือ ๕ มิติ เป้าหมาย ที่ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนาพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนชาวน่าน และจังหวัดน่าน ตามนโยบายน่านหนึ่งเดียว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.นโยบายที่สามารถดำเนินการได้ทันที

นโยบายที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในห้วงระยะเวลาเริ่มแรกของการเข้าบริหารราชการในฐานะฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คือ การจัดให้มีศูนย์เครื่องจักรกลย่อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประจำการในอำเภอปัว อำเภอเวียงสา หรืออำเภอใกล้เคียงที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และยังคอยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการในพื้นที่ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอีกด้าน โดยให้ศูนย์เครื่องจักรกลย่อยดังกล่าวมีเขตรับผิดชอบอำเภอใกล้เคียงตามพื้นที่แบ่งเป็นโซนตอนเหนือและโซนตอนล่างของจังหวัด นอกเหนือจากโซนตอนกลางที่ประจำอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านอยู่แล้ว

.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นเส้นทางสัญจรเชื่อมระหว่างท้องถิ่นภายในจังหวัด เส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรที่เชื่อมต่อระหว่างเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของจังหวัด

๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกสายทาง

๒.๓ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อาทิเช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ ฝาย ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล การจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำแบบครอบคลุมครบวงจร โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับร่วมกันหลายท้องถิ่น

๒.๔ สนับสนุน ประสานการดำเนินงาน และบูรณาการความร่วมมือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร และงบประมาณ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

.นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

๓.๑ ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และวิถีชีวิต การท่องเที่ยงเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวด้านอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างและก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน

๓.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาล ตามฤดูกาล และการท่องเที่ยวเทศกาลอาหารปลอดภัย อาหารท้องถิ่นพื้นเมืองล้านนา เพื่อสร้างโอกาสในอาชีพและการกระจายรายได้

๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ชุมชน ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้

๓.๔ สนับสนุนหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดล้านนา สร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามแนวทางร่วมกัน

๔.นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร การเศรษฐกิจ และการส่งเสริมอาชีพ

๔.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

๔.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยทั้งพืชและสัตว์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มมูลค่า การเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

๔.๓ สนับสนุนทุกกลุ่มอาชีพในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ให้ผลิตสินค้าได้คุณภาพและมีมาตรฐาน

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการและตามความเหมาะสมแก่กลุ่มอาชีพ หรือตัวแทนประชาชนที่สนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อการสร้างงาน และสัมมาอาชีพ สร้างรายได้

๔.๕ ให้ความร่วมมือกับจังหวัด หรือหน่วยงานส่งเสริมอาชีพต่างๆ สำหรับการจัดนิทรรศการตลาดสินค้าการเกษตรทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคภายในจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดน่านสามารถยกระดับเป็นเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกในอนาคต

๕.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในทุกระดับ ส่งเสริมการเรียน รู้ทั้งในและนอกระบบ ให้มีความเท่าเทียม เพื่อความเป็นเอกภาพทางด้านการศึกษา ของผู้สอนและผู้เรียน ทั้งโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนนอกสังกัดในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาว่าด้วยชีวิต

๕.๒ ส่งเสริมและปลูกฝังจารีตประเพณี การน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ บังเกิดผลดีแก่ชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดน่าน เพื่อความผาสุกในชีวิตประจำวัน สร้างความเป็นคนน่าน ตามวิถีน่าน ให้เมืองน่านเป็นเมืองน่าอยู่สืบไป

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามวิถีและความเชื่อของพี่น้องประชาชนให้อนุรักษ์และควบคู่กับการฟื้นฟูสืบทอดต่อกันได้อย่างยั่งยืน

๕.๔ พัฒนาแหล่งโบราณสถาน ศิลปวัตถุ บ้านโบราณ เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพชน และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นน่าน ให้คงอยู่คู่ชาวจังหวัดน่านสืบไป

๕.๕ สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดน่าน ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิต ให้มีความเป็นอันหนึ่งเดียว ตามแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูในทิศทางเดียวกัน

๖.นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ สนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชุมชน ระดับลุ่มน้ำ และภาพรวมในระดับจังหวัด

๖.๒ รณรงค์และสร้างความสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม

๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่น ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๔ พัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุม

๖.๕ สร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบองค์รวม จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดน่านปลอดจากค่าวัดอากาศฝุ่นละออง PM ๒.๕

๗.นโยบายด้านการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

๗.๒ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๓ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มประชาคมต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้พร้อมช่วยเหลือเยียวยาคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๔ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ออกกำลังกายและนักกีฬาภายในสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านอย่างพอเพียง

๗.๕ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนของจังหวัด ในการป้องกัน ควบคุม รักษา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ/หรือ โรคระบาดอื่น บนแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพเดียวกัน

๗.๖ สร้างกลไกความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องที่ หมู่บ้านชุมชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๘.นโยบายด้านพัฒนาการเมืองท้องถิ่น การบริหารจัดการองค์กร และการจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย การเมืองระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงการเมืองระดับชาติ แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

๘.๒วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามยุคสมัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร

๘.๓ ประสานการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านได้อย่างตรงความต้องการ

๘.๔ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจงหวัดในทุกระดับ

๘.๕ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้สอดคล้องและสามารถรองรับการดำเนินภารกิจตามกรอบระเบียบกฎหมายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป

๘.๖พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านให้มีประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

๘.๗ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ขององค์กรในภาพรวม

๘.๘ สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายในองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางตามระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop