อบจ.น่าน ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอภูเพียง ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ต. ตำบลม่วงตึ๊ด ต.ท่าน้าว ต.นาปัง ต.น้ำเกี๋ยน และ ต.น้ำแก่น ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หรือ ส.อบจ.น่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.น่าน
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  สำนักงานเลขานุการ อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
  กองสาธารณสุข อบจ.น่าน
  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.น่าน
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.172.223.251    
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
______________________________________________________________________________________________
อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ​
อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ​ "เวทีสานพลังภาคีเครือข่าย​ สร้างวิถีชุมชน​ สู่การจัดการความปลอดภัยทางถนน​ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนม้องถิ่นน่าอยู่​ ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่​ การ 
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัด​ อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ​ ระดับภาคเหนือ​
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัด​ อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ​ ระดับภาคเหนือ​ "เชียงใหม่วิชาการ​ 2565" ณ​ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ​ 7​ รอบ​ เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรร 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จัดกิจกรรมวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จัดกิจกรรมวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 
อบจ.น่าน เตรียมการรองรับภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อบจ.น่าน เตรียมการรองรับภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสาวราตรี นิลตา นักวิชาการคลังชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสาวราตรี นิลตา นักวิชาการคลังชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน จัดโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ รุ่นที่ 2 กลุ่มชุมชนลุ่มน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ รุ่นที่ 2 กลุ่มชุมชนลุ่มน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน 
อบจ.น่าน ต้อนรับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
อบจ.น่าน ต้อนรับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย  
อบจ.น่าน จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมหรืออาชีพของกลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมหรืออาชีพของกลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดน่าน "กิจกรรมการทำขนมไทย" เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มศักยภาพของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดน่าน 
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร “เพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ และศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการแก่บุคลากร ขององค์การบริหา
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร “เพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ และศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการแก่บุคลากร ขององค์การบริหา 
อบจ.น่าน จัดโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ รุ่นที่ 2 กลุ่มชุมชนลุ่มน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ รุ่นที่ 2 กลุ่มชุมชนลุ่มน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน  
อบจ.น่าน จัดโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ ทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำสาขา ของแม่น้ำน่านเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่
อบจ.น่าน จัดโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ ทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำสาขา ของแม่น้ำน่านเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2565
นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2565 
อบจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาบัญชีโครงการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาบัญชีโครงการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 
อบจ.น่าน จัดอบรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรเพื่อสามารถช่วยชีวิตบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ได้ถูกต้องและทันท่วงที
อบจ.น่าน จัดอบรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรเพื่อสามารถช่วยชีวิตบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ได้ถูกต้องและทันท่วงที 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัด​ อบจ.น่าน​
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัด​ อบจ.น่าน​  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00  
 อบจ.น่านและเทศบาลเมืองน่าน ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting
อบจ.น่านและเทศบาลเมืองน่าน ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมน้ำทอง จ.น่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมน้ำทอง จ.น่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาบัญชีโครงการพัฒนาและจัดทำ-ร่าง-แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาบัญชีโครงการพัฒนาและจัดทำ-ร่าง-แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุทธวิธี การเผชิญเหตุในผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งจากยาเสพติด โดยการใช้ไม้ง่ามจังหวัดน่าน ปี 2565 ณ โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัด
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุทธวิธี การเผชิญเหตุในผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งจากยาเสพติด โดยการใช้ไม้ง่ามจังหวัดน่าน ปี 2565 ณ โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัด 
วันที่ 3 ของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง วันนี้มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน
วันที่ 3 ของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง วันนี้มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน  
วันที่ 2 ของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง วันนี้มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน
วันที่ 2 ของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง วันนี้มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน  
อบจ.น่าน ร่วมกับ ชมรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
อบจ.น่าน ร่วมกับ ชมรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
อบจ.น่าน เข้ารับตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททั่วไป
อบจ.น่าน เข้ารับตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททั่วไป 
เปิดรับสมัครสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก มีผู้สมัคร จำนวน 2 คน
เปิดรับสมัครสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง แทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก มีผู้สมัคร จำนวน 2 คน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดน่าน 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
 อบจ.น่าน​ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565​ ณ วัดบ้านถ่อน ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
อบจ.น่าน​ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565​ ณ วัดบ้านถ่อน ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมควบคุมป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมควบคุมป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดน่าน 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอภูเพียง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมควบคุมป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมควบคุมป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดน่าน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เป็นประธานในพิธีการฌาปนกิจศพ นางสาวปัณฑารีย์ หมื่นพรมแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ ณ​ ฌาปนสถาน​บ้านพลับมืนพรวน​ ต.จอมจั
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เป็นประธานในพิธีการฌาปนกิจศพ นางสาวปัณฑารีย์ หมื่นพรมแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม​ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ ณ​ ฌาปนสถาน​บ้านพลับมืนพรวน​ ต.จอมจั 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะเยาวชน ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ซึ่ง อบจ.น่าน โดยกองการศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธรรม​ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะเยาวชน ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ซึ่ง อบจ.น่าน โดยกองการศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธรรม​ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้สูงอายุจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้สูงอายุจังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายเรวัต พรหมอารีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง เขต 2 ณ ศาลาว่าการเปรียญ วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายเรวัต พรหมอารีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง เขต 2 ณ ศาลาว่าการเปรียญ วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายเรวัต พรหมอารีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง เขต 2 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสวนตาล อ.เมืองน่าน จ.น่าน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายเรวัต พรหมอารีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง เขต 2 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสวนตาล อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
อบจ.น่าน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการบริหารจัดการเอกสาร
อบจ.น่าน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการบริหารจัดการเอกสาร 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน "กิจกรรมสานตะกร้าหรือกระเป๋าจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศา
พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศา 
ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพรหมอารีย์ ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ นายเรวัต พรหมอารีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขต 2 อ.ภูเพียง จ.น่าน ด้วยรักและอาลัยยิ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพรหมอารีย์ ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ นายเรวัต พรหมอารีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขต 2 อ.ภูเพียง จ.น่าน ด้วยรักและอาลัยยิ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 
อบจ.น่าน ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้สูงอายุจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้สูงอายุจังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จังหวัดน่าน รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น ๕ อาคารสิร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จังหวัดน่าน รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น ๕ อาคารสิร 
อบจ.น่าน นำคณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน ทัศนศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน
อบจ.น่าน นำคณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน ทัศนศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน จัดโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่านให้กับครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด.
อบจ.น่าน จัดโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์จังหวัดน่าน วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่านให้กับครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด. 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ อปท. ในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อบจ.น่าน จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ อปท. ในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสองแคว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จังหวัดน่าน
โครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสองแคว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน NAN Crafts and Folk Art Forum 2022 ณ ห้องประชุม The Impress Convention Hall โรงแรมดิเอ็มเพรสน่าน จังหวัดน่าน
อบจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน NAN Crafts and Folk Art Forum 2022 ณ ห้องประชุม The Impress Convention Hall โรงแรมดิเอ็มเพรสน่าน จังหวัดน่าน  
อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565
อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop