Nan Back Home อบจ.น่าน รับผู้ป่วยโควิด-19 น่าน ที่รักษาหายแล้ว จาก โรงพยาบาลน่านหรือโรงพยาบาลสนาม ไม่มีรถกลับบ้าน ติดต่อ Nan back home อบจ.น่าน โทร. 0932965866 ID Line nanbackhome >>> ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทร 0 5471 6000, 0 5471 6365    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  สำนักงานเลขานุการ อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
  กองสาธารณสุข อบจ.น่าน
  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.239.177.24    
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
______________________________________________________________________________________________
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน โดย อบจ.น่าน มอบป้ายบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่ตำบลแม
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน โดย อบจ.น่าน มอบป้ายบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่ตำบลแม 
อบจ.น่าน ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบจ.น่าน ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน
กิจกรรมส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน  
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Cisco WebEX Meeting
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Cisco WebEX Meeting  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
นายก อบจ.น่าน และ ส.อบจ.น่าน เขตอำเภอภูเพียง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นางละเอียด สุทธิสว่างวงค์ ผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
นายก อบจ.น่าน และ ส.อบจ.น่าน เขตอำเภอภูเพียง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นางละเอียด สุทธิสว่างวงค์ ผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา 
อบจ.น่าน มอบวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อบจ.น่าน มอบวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อบจ.น่าน มอบเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอลแบบไร้สาย (Digital Radiography : DR) และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยพร้อมซอฟท์แวร์ (Image Processing Console or Control Station) ให้แก่ โรงพยาบาลยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน
อบจ.น่าน มอบเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอลแบบไร้สาย (Digital Radiography : DR) และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยพร้อมซอฟท์แวร์ (Image Processing Console or Control Station) ให้แก่ โรงพยาบาลยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน 
ประชุมหารือแนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna สภากาชาดไทย
ประชุมหารือแนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna สภากาชาดไทย  
อบจ.น่าน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกัน คัดกรอง และสร้างความเชื่อมั่นให้ กับ เจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน และผู้มาติดต่องานกับ อบจ.น่าน
อบจ.น่าน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกัน คัดกรอง และสร้างความเชื่อมั่นให้ กับ เจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน และผู้มาติดต่องานกับ อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน อบจ.น่าน  
อบจ.น่าน จัดรถไปรับนักศึกษาฝึกอาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างน่านและผู้พิการทางการได้ยิน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 กลับน่าน
อบจ.น่าน จัดรถไปรับนักศึกษาฝึกอาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างน่านและผู้พิการทางการได้ยิน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 กลับน่าน 
นายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางแอพพลิเคชั่นซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting)
นายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางแอพพลิเคชั่นซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting)  
รองนายก อบจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (กลุ่มที่ 1) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
รองนายก อบจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (กลุ่มที่ 1) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน  
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินงานซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.น่าน
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินงานซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.น่าน 
Nan Back Home อบจ.น่าน รับส่งผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
Nan Back Home อบจ.น่าน รับส่งผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  
ศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์ Nan Back Home อบจ.น่าน บริการ รับ-ส่ง พี่น้องคนน่านที่หายป่วยแล้วไม่มีรถกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง
ศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์ Nan Back Home อบจ.น่าน บริการ รับ-ส่ง พี่น้องคนน่านที่หายป่วยแล้วไม่มีรถกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง 
อบจ.น่าน รณรงค์เชิญชวนให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แต่งชุดข้าราชการ ในวันจันทร์
อบจ.น่าน รณรงค์เชิญชวนให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แต่งชุดข้าราชการ ในวันจันทร์ 
รองปลัด อบจ.น่าน ร่วมเสวนาเรื่อง
รองปลัด อบจ.น่าน ร่วมเสวนาเรื่อง "น่านสู่เมืองสร้างสรรค์" ในกิจกรรม "วิพิธทัศนา ลีลาจิตรกรรม"  
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเยี่ยม และเป็นตัวแทนจังหวัดน่านในการคัดเลือกระดับภาค
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเยี่ยม และเป็นตัวแทนจังหวัดน่านในการคัดเลือกระดับภาค  
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำเครื่องจักรกลดำเนินการบูรนะซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.น่าน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำเครื่องจักรกลดำเนินการบูรนะซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.น่าน 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน มอบ แอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาด ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน มอบ แอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาด ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รับการคัดเลือกผลงานรอบแรก ในโครงการ “กล้าดีวิถีใหม่ รวมใจเพื่อชุมชน” ก้าวสู่ปีที่ 6
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รับการคัดเลือกผลงานรอบแรก ในโครงการ “กล้าดีวิถีใหม่ รวมใจเพื่อชุมชน” ก้าวสู่ปีที่ 6  
Nan Back Home อบจ.น่าน ได้รับการติดต่อผู้ที่หายป่วยแล้วแต่ไม่มีรถกลับบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ กู้ภัย อบจ.น่าน ส่งผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้าน วันนี้ (25 สิงหาคม 2564
Nan Back Home อบจ.น่าน ได้รับการติดต่อผู้ที่หายป่วยแล้วแต่ไม่มีรถกลับบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ กู้ภัย อบจ.น่าน ส่งผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้าน วันนี้ (25 สิงหาคม 2564 
24 สิงหาคม 2564 Nan Back Home อบจ.น่าน
24 สิงหาคม 2564 Nan Back Home อบจ.น่าน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน โดย อบจ.น่าน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดูแลต่อเนื่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care/Home Rehabilitation) ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2564 ใ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน โดย อบจ.น่าน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดูแลต่อเนื่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care/Home Rehabilitation) ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2564 ใ 
รองนายกฯ อบจ.น่าน ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564
รองนายกฯ อบจ.น่าน ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564  
กองช่าง อบจ.น่าน ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นผิวถนน และสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ
กองช่าง อบจ.น่าน ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นผิวถนน และสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ 
กู้ภัย อบจ.น่าน รับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวหายแล้วกลับบ้าน และนำผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงไปยังสถานที่กักตัวในชุมชน
กู้ภัย อบจ.น่าน รับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวหายแล้วกลับบ้าน และนำผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงไปยังสถานที่กักตัวในชุมชน  
กองช่าง อบจ.น่าน ซ่อมแซมปรับพื้นผิวถนน ในพื้นที่รับผิดชอบ อบจ.น่าน เพื่อให้พี่น้องประชาชน ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
กองช่าง อบจ.น่าน ซ่อมแซมปรับพื้นผิวถนน ในพื้นที่รับผิดชอบ อบจ.น่าน เพื่อให้พี่น้องประชาชน ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย 
อบจ.น่าน สอบสัมภาษณ์ รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ผ่านระบบออนไลน์
อบจ.น่าน สอบสัมภาษณ์ รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ผ่านระบบออนไลน์  
เจ้าหน้ากู้ภัย อบจ.น่าน ปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้ากู้ภัย อบจ.น่าน ปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง 
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท​
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท​ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  
NanBackHome อบจ.น่าน สนับสนุนรถบัส รับผู้ป่วย โควิด-19 กลับมารักษาที่น่าน
NanBackHome อบจ.น่าน สนับสนุนรถบัส รับผู้ป่วย โควิด-19 กลับมารักษาที่น่าน  
กองช่าง อบจ.น่าน นำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจร ถนนสายบ้านดอน - บ้านป่าต่าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และ ถนนสายบ้านฝั่งหมิ่น - นาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
กองช่าง อบจ.น่าน นำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจร ถนนสายบ้านดอน - บ้านป่าต่าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และ ถนนสายบ้านฝั่งหมิ่น - นาก้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
กู้ภัย อบจ.น่าน รับส่งพี่น้องคนน่านกลับบ้าน
กู้ภัย อบจ.น่าน รับส่งพี่น้องคนน่านกลับบ้าน  
ปลัด อบจ.น่านเข้าร่วมวมพิธีสมโภชพระธาตุแช่แห้งเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ​ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช​ สยามินทราธิเบศรราชวโดม​ บรมนาถบพิตร​ พระวชิรเกล
ปลัด อบจ.น่านเข้าร่วมวมพิธีสมโภชพระธาตุแช่แห้งเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ​ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช​ สยามินทราธิเบศรราชวโดม​ บรมนาถบพิตร​ พระวชิรเกล 
อบจ.น่าน ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าฯ จ.น่าน ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของจังหวัดน่าน ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อำเภอเมืองน่าน เพื่อรองรับผู้ป่วย covid ที่เพิ่มขึ้น
อบจ.น่าน ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าฯ จ.น่าน ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของจังหวัดน่าน ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อำเภอเมืองน่าน เพื่อรองรับผู้ป่วย covid ที่เพิ่มขึ้น  
กองช่าง อบจ.น่าน ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเขตรับผิดชอบของ อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเขตรับผิดชอบของ อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ร่วมเป็นพลังและกำลังใจให้คนน่านปลอดภัยทุกคน
อบจ.น่าน ร่วมเป็นพลังและกำลังใจให้คนน่านปลอดภัยทุกคน 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 
สภากาชาดไทย แจ้งการจองวัคซีนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.น่าน​ จำนวน 5,770 โดส
สภากาชาดไทย แจ้งการจองวัคซีนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.น่าน​ จำนวน 5,770 โดส 
อบจ.น่าน ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย
อบจ.น่าน ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย 
NanBackHome น่าน ผนึกกำลังทุกภาคส่วน รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาที่ จ.น่าน
NanBackHome น่าน ผนึกกำลังทุกภาคส่วน รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาที่ จ.น่าน 
อบจ.น่าน​ ถวายเทียนพรรษา​และผ้าอาบน้ำฝน​ แด่พระภิกษุสงฆ์​ผู้จำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา​ ประจำปี​ 2564​
อบจ.น่าน​ ถวายเทียนพรรษา​และผ้าอาบน้ำฝน​ แด่พระภิกษุสงฆ์​ผู้จำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา​ ประจำปี​ 2564​ 
อบจ.น่าน ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร
อบจ.น่าน ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร  
อบจ.น่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ อบจ.น่าน ประจำปี 2564
อบจ.น่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ อบจ.น่าน ประจำปี 2564 
กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ
กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ 
อบจ.น่าน และเทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom)
อบจ.น่าน และเทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) 
คณะกรรมการโรคติดต่อ​ จ.น่าน​ มีมติให้​ อบจ.น่าน​ จัดซื้อวัคซีน​ Moderna
คณะกรรมการโรคติดต่อ​ จ.น่าน​ มีมติให้​ อบจ.น่าน​ จัดซื้อวัคซีน​ Moderna 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ พี่น้องชาวบ้าน บ้านหนองผุก ปลูกต้นไม้และบำรุงต้นไม้ ภายใต้โครงการชวนกันทำดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ พี่น้องชาวบ้าน บ้านหนองผุก ปลูกต้นไม้และบำรุงต้นไม้ ภายใต้โครงการชวนกันทำดี "ริมทางสวย ด้วยมือเรา"  
อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.น่าน ที่ได้คะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ ก่อน - หลัง ตามโครงการฝึกอบรม
อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.น่าน ที่ได้คะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ ก่อน - หลัง ตามโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน" ประจำปี 2564 
จังหวัดน่าน พร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ (11 ก.ค. 2564) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
จังหวัดน่าน พร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ (11 ก.ค. 2564) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564 
อบจ.น่าน มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ ให้ โรงพยาบาลน่าน
อบจ.น่าน มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ ให้ โรงพยาบาลน่าน 
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ( 2566-2570 ) พื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล​ ( Video Conference)​
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ( 2566-2570 ) พื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล​ ( Video Conference)​  
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.