ป้องกัน โควิด-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT << D: เว้นระยะห่างระหว่างกัน M: ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H: หมั่นล้างมือบ่อยๆ T: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไปตรวจเมื่อมีอาการสงสัย T:ใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" >>    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  184.72.102.217    
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
______________________________________________________________________________________________
ป้องกัน โควิด19ปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด  DMHTT
ป้องกัน โควิด19ปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT  
ลงนามถวายพระพร​ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี​
ลงนามถวายพระพร​ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี​  
 ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืม! ใส่หน้ากาก นะครับ
ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืม! ใส่หน้ากาก นะครับ 
อบจ.น่าน  Big​ Cleaning​ Day​ (5ส.) สนามกีฬา อบจ.น่าน
อบจ.น่าน Big​ Cleaning​ Day​ (5ส.) สนามกีฬา อบจ.น่าน 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดน่าน​ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน​ มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน​
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดน่าน​ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน​ มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน​ 
อบจ.น่าน​ ร่วมกับสำนักงาน​ กกต.น่าน​ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เดินรณรงค์เลือกตั้ง
อบจ.น่าน​ ร่วมกับสำนักงาน​ กกต.น่าน​ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เดินรณรงค์เลือกตั้ง 
อบจ.น่าน ร่วมกับ โรงเรียนดรุณวิทยาฯ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อบจ.น่าน ร่วมกับ โรงเรียนดรุณวิทยาฯ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อบรมการรวบรวม​ และการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง อบจ.
อบรมการรวบรวม​ และการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง อบจ. 
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน​ "หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน​ ปีที่​ 10" 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง  
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปเลือกตั้ง
ขั้นตอนการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปเลือกตั้ง 
 อบจ.น่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
อบจ.น่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน 
พิธีเปิดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน ประจำปี 2563
พิธีเปิดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน ประจำปี 2563 
งานเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน​
งานเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน​ 
โครงการสวนการเรียนรู้ “สวนภูมิรักษ์น่าน” ครั้งที่ 19
โครงการสวนการเรียนรู้ “สวนภูมิรักษ์น่าน” ครั้งที่ 19  
อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง อบจ.
อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง อบจ. 
อบจ.น่าน ร่วมชมการแสดงในงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน
อบจ.น่าน ร่วมชมการแสดงในงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน 
อบจ.น่าน ทำ MOU การจัดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน
อบจ.น่าน ทำ MOU การจัดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน 
รณรงค์ไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563
รณรงค์ไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 
ประชุมคณะอนุกรรมการและเสมียนตราอำเภอ
ประชุมคณะอนุกรรมการและเสมียนตราอำเภอ 
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่11/2563
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่11/2563 
อบจ.น่าน จัดสถานที่และซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.
อบจ.น่าน จัดสถานที่และซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. 
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.น่าน และ นายก อบจ.น่าน
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.น่าน และ นายก อบจ.น่าน 
สมัครรับเลือกตั้ง ในตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมัครรับเลือกตั้ง ในตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
งานแถลงข่าวและร่วมเปิดงานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์ (NAN Craft and Folk Art Festival 2020)
งานแถลงข่าวและร่วมเปิดงานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์ (NAN Craft and Folk Art Festival 2020)  
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
คนละครึ่ง ชิม ช้อป ลด 50% ทั่วไทย สูงสุด 3,000 บาท
คนละครึ่ง ชิม ช้อป ลด 50% ทั่วไทย สูงสุด 3,000 บาท 
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ​ อบจ.
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ​ อบจ. 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช 
น่านจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก NAN Crafts and Folk Art Forum 2020
น่านจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก NAN Crafts and Folk Art Forum 2020  
วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ 120  ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ตำรวจภูธรจังหวัดน่านจัดงานวันตำรวจประจำปี2563
ตำรวจภูธรจังหวัดน่านจัดงานวันตำรวจประจำปี2563 
เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ ถวายเป็นพระราชกุศล​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ ถวายเป็นพระราชกุศล​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร 
โครงการอบรมคุณธรรม​ จริยธรรม​ ของข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานจ้าง​ ของ​ อบจ.น่าน​ ประจำปี​ 2563​
โครงการอบรมคุณธรรม​ จริยธรรม​ ของข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานจ้าง​ ของ​ อบจ.น่าน​ ประจำปี​ 2563​  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​ ให้นางบุษกร​ พรประภา​ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา​ ณ​ วัดพระธาตุแช่แห้ง​ พระอารามหลวง​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​ ให้นางบุษกร​ พรประภา​ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา​ ณ​ วัดพระธาตุแช่แห้ง​ พระอารามหลวง​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน 
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563 ณ​ ศาลาหลวง​ วัดพระธาตุแช่แห้ง​ พระอารามหลวง​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563 ณ​ ศาลาหลวง​ วัดพระธาตุแช่แห้ง​ พระอารามหลวง​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน 
งานแข่งเรือวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด  (นัดปิดสนาม) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2563 ณ ท่าน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
งานแข่งเรือวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด (นัดปิดสนาม) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2563 ณ ท่าน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ 
คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่​ อบจ.น่าน เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563​
คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่​ อบจ.น่าน เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563​  
อบจ.น่าน ต้อนรับ ปลัด อบจ.คนใหม่ และคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.แพร่
อบจ.น่าน ต้อนรับ ปลัด อบจ.คนใหม่ และคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.แพร่  
อบจ.น่าน มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณและอำลาชีวิตเกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณและอำลาชีวิตเกษียณอายุราชการ 
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิต​ 2563
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิต​ 2563  
นายก อบจ.น่าน รับโล่รางวัล
นายก อบจ.น่าน รับโล่รางวัล "บุคคลผู้ทรงคุณค่า" ของตำรวจภูธรภาค 5 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา และคณะเดินทางมาขอบคุณ ทีมกู้ภัย อบจ.น่าน ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา และคณะเดินทางมาขอบคุณ ทีมกู้ภัย อบจ.น่าน ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม 
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมการจัดดอกไม้และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสตรี ในจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมการจัดดอกไม้และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสตรี ในจังหวัดน่าน 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Rehabilitation) ตาม “โครงการพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563”
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Rehabilitation) ตาม “โครงการพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563”  
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล​ จังหวัดน่าน​ ประจำปี​ 2563​ อำเภอโซนใต้ ณ วัดน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล​ จังหวัดน่าน​ ประจำปี​ 2563​ อำเภอโซนใต้ ณ วัดน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน​ 
กิจกรรมโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์
กิจกรรมโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ 
นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัด อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็นและแสดงศักยภาพความพร้อม
นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัด อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็นและแสดงศักยภาพความพร้อม "การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO สาขา หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน" 
รองปลัด อบจ.น่าน  เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจและรับทราบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ​ UNESCO​ ที่ อ.บ่อเกลือ
รองปลัด อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจและรับทราบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ​ UNESCO​ ที่ อ.บ่อเกลือ 
ฝ่ายพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจและรับทราบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ​ UNESCO​ กับชุมชนระดับอำเภอ​ จังหวัดน่าน
ฝ่ายพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจและรับทราบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ​ UNESCO​ กับชุมชนระดับอำเภอ​ จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน ต้อนรับข้าราชการมารับตำแหน่งและแสดงความยินดีข้าราชการ อบจ.น่านได้รับตำแหน่งใหม่
อบจ.น่าน ต้อนรับข้าราชการมารับตำแหน่งและแสดงความยินดีข้าราชการ อบจ.น่านได้รับตำแหน่งใหม่  
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน New Normal แบบวิถีชีวิตใหม่
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน New Normal แบบวิถีชีวิตใหม่ 
นักเรียนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการเพชรล้านนา
นักเรียนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการเพชรล้านนา 
หอดูดาว อบจ.น่าน เตรียมความพร้อม เปิดให้บริการอีกครั้ง  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
หอดูดาว อบจ.น่าน เตรียมความพร้อม เปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.