"ชีวิตวิถีใหม่" NEW NORMAL...สวมหน้ากากอนามัย / ล้างมือบ่อยๆ / อยู่ห่างกัน 1-2 เมตร / สื่อสารผ่านโซเชียล / วัดไข้เมื่อไม่สบายตัว    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.234.254.115    
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
______________________________________________________________________________________________
วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ 120  ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ตำรวจภูธรจังหวัดน่านจัดงานวันตำรวจประจำปี2563
ตำรวจภูธรจังหวัดน่านจัดงานวันตำรวจประจำปี2563 
เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ ถวายเป็นพระราชกุศล​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ ถวายเป็นพระราชกุศล​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร 
โครงการอบรมคุณธรรม​ จริยธรรม​ ของข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานจ้าง​ ของ​ อบจ.น่าน​ ประจำปี​ 2563​
โครงการอบรมคุณธรรม​ จริยธรรม​ ของข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานจ้าง​ ของ​ อบจ.น่าน​ ประจำปี​ 2563​  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​ ให้นางบุษกร​ พรประภา​ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา​ ณ​ วัดพระธาตุแช่แห้ง​ พระอารามหลวง​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​ ให้นางบุษกร​ พรประภา​ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา​ ณ​ วัดพระธาตุแช่แห้ง​ พระอารามหลวง​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน 
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563 ณ​ ศาลาหลวง​ วัดพระธาตุแช่แห้ง​ พระอารามหลวง​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563 ณ​ ศาลาหลวง​ วัดพระธาตุแช่แห้ง​ พระอารามหลวง​ อ.ภูเพียง​ จ.น่าน 
งานแข่งเรือวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด  (นัดปิดสนาม) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2563 ณ ท่าน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
งานแข่งเรือวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด (นัดปิดสนาม) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2563 ณ ท่าน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ 
คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่​ อบจ.น่าน เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563​
คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่​ อบจ.น่าน เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีพุทธศักราช​ 2563​  
อบจ.น่าน ต้อนรับ ปลัด อบจ.คนใหม่ และคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.แพร่
อบจ.น่าน ต้อนรับ ปลัด อบจ.คนใหม่ และคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.แพร่  
อบจ.น่าน มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณและอำลาชีวิตเกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณและอำลาชีวิตเกษียณอายุราชการ 
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิต​ 2563
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิต​ 2563  
นายก อบจ.น่าน รับโล่รางวัล
นายก อบจ.น่าน รับโล่รางวัล "บุคคลผู้ทรงคุณค่า" ของตำรวจภูธรภาค 5 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา และคณะเดินทางมาขอบคุณ ทีมกู้ภัย อบจ.น่าน ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา และคณะเดินทางมาขอบคุณ ทีมกู้ภัย อบจ.น่าน ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม 
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมการจัดดอกไม้และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสตรี ในจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมการจัดดอกไม้และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสตรี ในจังหวัดน่าน 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Rehabilitation) ตาม “โครงการพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563”
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Rehabilitation) ตาม “โครงการพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563”  
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล​ จังหวัดน่าน​ ประจำปี​ 2563​ อำเภอโซนใต้ ณ วัดน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล​ จังหวัดน่าน​ ประจำปี​ 2563​ อำเภอโซนใต้ ณ วัดน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน​ 
กิจกรรมโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์
กิจกรรมโครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ 
นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัด อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็นและแสดงศักยภาพความพร้อม
นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัด อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็นและแสดงศักยภาพความพร้อม "การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO สาขา หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน" 
รองปลัด อบจ.น่าน  เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจและรับทราบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ​ UNESCO​ ที่ อ.บ่อเกลือ
รองปลัด อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจและรับทราบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ​ UNESCO​ ที่ อ.บ่อเกลือ 
ฝ่ายพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจและรับทราบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ​ UNESCO​ กับชุมชนระดับอำเภอ​ จังหวัดน่าน
ฝ่ายพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจและรับทราบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ​ UNESCO​ กับชุมชนระดับอำเภอ​ จังหวัดน่าน 
อบจ.น่าน ต้อนรับข้าราชการมารับตำแหน่งและแสดงความยินดีข้าราชการ อบจ.น่านได้รับตำแหน่งใหม่
อบจ.น่าน ต้อนรับข้าราชการมารับตำแหน่งและแสดงความยินดีข้าราชการ อบจ.น่านได้รับตำแหน่งใหม่  
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน New Normal แบบวิถีชีวิตใหม่
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน New Normal แบบวิถีชีวิตใหม่ 
นักเรียนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการเพชรล้านนา
นักเรียนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการเพชรล้านนา 
หอดูดาว อบจ.น่าน เตรียมความพร้อม เปิดให้บริการอีกครั้ง  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
หอดูดาว อบจ.น่าน เตรียมความพร้อม เปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
รองนายก​ อบจ.น่าน​​ เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงฤดูฝน
รองนายก​ อบจ.น่าน​​ เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงฤดูฝน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมบรรยายเรื่องการเขียนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาแกนนำให้รู้ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมบรรยายเรื่องการเขียนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาแกนนำให้รู้ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม รับมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม รับมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563  
จทน.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อบจ.น่าน ออกให้บริการแจกแอลกอฮอล์
จทน.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อบจ.น่าน ออกให้บริการแจกแอลกอฮอล์ 
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม รับมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม รับมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
อบจ.น่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อบจ.น่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  
สื่อสร้างการรับรู้ยาเสพติด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สื่อสร้างการรับรู้ยาเสพติด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
อบจ.น่าน มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสุราสามทับแปลงสภาพ ให้แก่ รพ.สต. ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน นการนี้ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นผู้แทนมอบและพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
อบจ.น่าน มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสุราสามทับแปลงสภาพ ให้แก่ รพ.สต. ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน นการนี้ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นผู้แทนมอบและพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
นายสมชาย จิณาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนมอบ Face shield จำนวน 400 ชิ้น ให้แก่ อบจ.น่าน โดยมีนายอธิเดช มีชำนาญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อบจ.น่าน เป็นผู้แทนรับมอบ
นายสมชาย จิณาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนมอบ Face shield จำนวน 400 ชิ้น ให้แก่ อบจ.น่าน โดยมีนายอธิเดช มีชำนาญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อบจ.น่าน เป็นผู้แทนรับมอบ 
นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน และติดตามประเมินผลการนำระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์
นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน และติดตามประเมินผลการนำระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมหมออนามัย จ.น่าน/ กอ.รมน.จ.น่าน/ อสม. น่าน/ ผู้สูงอายุฯ น่าน/ คนพิการ จ.น่าน ร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสุราสามทับแปลงสภาพ เพื่อส่งต่อให้กับ รพ.สต./อสม. ทั่วจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมหมออนามัย จ.น่าน/ กอ.รมน.จ.น่าน/ อสม. น่าน/ ผู้สูงอายุฯ น่าน/ คนพิการ จ.น่าน ร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสุราสามทับแปลงสภาพ เพื่อส่งต่อให้กับ รพ.สต./อสม. ทั่วจังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ผนึกกำลังทำความสะอาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (Big Cleaning Day)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ผนึกกำลังทำความสะอาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (Big Cleaning Day) 
25 มี.ค.63 กองช่าง อบจ.น่าน ดำเนินการติด Sticker สะท้อนแสงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทาง นน.ถ. 0010 ปางค่า-ทุ่งเศรษฐี ฝั่งทางเข้าบ้านปางค่า และวันที่ 26 มีค. 63 จะเริ่มดำเนินการจากทางฝั่งสนามบินน่านนคร
25 มี.ค.63 กองช่าง อบจ.น่าน ดำเนินการติด Sticker สะท้อนแสงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทาง นน.ถ. 0010 ปางค่า-ทุ่งเศรษฐี ฝั่งทางเข้าบ้านปางค่า และวันที่ 26 มีค. 63 จะเริ่มดำเนินการจากทางฝั่งสนามบินน่านนคร 
นายนพรัตน์​ ถาวงค์​ ประธานสภา​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​
นายนพรัตน์​ ถาวงค์​ ประธานสภา​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ 
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัด​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัด​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน 
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ อบจ.น่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต​ ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานยัง​ อบจ.น่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ อบจ.น่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต​ ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานยัง​ อบจ.น่าน​ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่าน ปีงบฯ 2563 และได้ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ยาว 50 เมตร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่าน ปีงบฯ 2563 และได้ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ยาว 50 เมตร 
กองแผนและ งบประมาณ และกองช่าง อบจ.น่าน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
กองแผนและ งบประมาณ และกองช่าง อบจ.น่าน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเชื่อมความสามัคคีของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเชื่อมความสามัคคีของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการน่านเคียงโดม​ ครั้งที่​ 17​ ซึ่งกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนต่างๆ​ ในจังหวัดน่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการน่านเคียงโดม​ ครั้งที่​ 17​ ซึ่งกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนต่างๆ​ ในจังหวัดน่าน​ 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งกรีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ. น่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งกรีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ. น่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
ร้อยเอกอดุลย์​ อานุภาพบรรเจิด​ รองประธานสภา อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​
ร้อยเอกอดุลย์​ อานุภาพบรรเจิด​ รองประธานสภา อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​  
นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน
นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน"เปิดประตูสู่โลกวิชาการ" ประจำปี 2563 ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัด อบจ.น่าน 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะสงฆ์จังหวัดน่าน​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะสงฆ์จังหวัดน่าน​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​ โดย​ อบจ.น่าน​ ร่วมกับ​ บริษัทไฟฟ้าหงสา​ จำกัด​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​ โดย​ อบจ.น่าน​ ร่วมกับ​ บริษัทไฟฟ้าหงสา​ จำกัด​  
นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัด อบจ. น่าน เป็นผู้แทนนายก อบจ. น่าน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัด อบจ. น่าน เป็นผู้แทนนายก อบจ. น่าน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​ โดย​ อบจ.น่าน​ ร่วมกับ​ บริษัทไฟฟ้าหงสา​ จำกัด​
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​ โดย​ อบจ.น่าน​ ร่วมกับ​ บริษัทไฟฟ้าหงสา​ จำกัด​ 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ มอบรายได้จากโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน​ เดิน​ -​ วิงมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ​ ​ เพื่อเป็นทุนการศึกษา​ ของเยาวชนผู้ยากไร้
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ มอบรายได้จากโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน​ เดิน​ -​ วิงมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ​ ​ เพื่อเป็นทุนการศึกษา​ ของเยาวชนผู้ยากไร้ 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.