# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ STAY HOME STAY SAFE # องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.207.130.162    
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
______________________________________________________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน 
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ผนึกกำลังทำความสะอาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (Big Cleaning Day)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ผนึกกำลังทำความสะอาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (Big Cleaning Day) 
25 มี.ค.63 กองช่าง อบจ.น่าน ดำเนินการติด Sticker สะท้อนแสงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทาง นน.ถ. 0010 ปางค่า-ทุ่งเศรษฐี ฝั่งทางเข้าบ้านปางค่า และวันที่ 26 มีค. 63 จะเริ่มดำเนินการจากทางฝั่งสนามบินน่านนคร
25 มี.ค.63 กองช่าง อบจ.น่าน ดำเนินการติด Sticker สะท้อนแสงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทาง นน.ถ. 0010 ปางค่า-ทุ่งเศรษฐี ฝั่งทางเข้าบ้านปางค่า และวันที่ 26 มีค. 63 จะเริ่มดำเนินการจากทางฝั่งสนามบินน่านนคร 
นายนพรัตน์​ ถาวงค์​ ประธานสภา​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​
นายนพรัตน์​ ถาวงค์​ ประธานสภา​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ 
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัด​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัด​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน 
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​
นายนพพล​ ถ้ำเจริญ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ อบจ.น่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต​ ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานยัง​ อบจ.น่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ อบจ.น่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต​ ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานยัง​ อบจ.น่าน​ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่าน ปีงบฯ 2563 และได้ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ยาว 50 เมตร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.น่าน ปีงบฯ 2563 และได้ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ยาว 50 เมตร 
กองแผนและ งบประมาณ และกองช่าง อบจ.น่าน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
กองแผนและ งบประมาณ และกองช่าง อบจ.น่าน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเชื่อมความสามัคคีของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเชื่อมความสามัคคีของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการน่านเคียงโดม​ ครั้งที่​ 17​ ซึ่งกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนต่างๆ​ ในจังหวัดน่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการน่านเคียงโดม​ ครั้งที่​ 17​ ซึ่งกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนต่างๆ​ ในจังหวัดน่าน​ 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งกรีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ. น่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งกรีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ. น่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
ร้อยเอกอดุลย์​ อานุภาพบรรเจิด​ รองประธานสภา อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​
ร้อยเอกอดุลย์​ อานุภาพบรรเจิด​ รองประธานสภา อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​  
นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน
นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน"เปิดประตูสู่โลกวิชาการ" ประจำปี 2563 ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัด อบจ.น่าน 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะสงฆ์จังหวัดน่าน​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร​ ประจำปี​ 2563​ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะสงฆ์จังหวัดน่าน​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​ โดย​ อบจ.น่าน​ ร่วมกับ​ บริษัทไฟฟ้าหงสา​ จำกัด​
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายก​ อบจ.น่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​ โดย​ อบจ.น่าน​ ร่วมกับ​ บริษัทไฟฟ้าหงสา​ จำกัด​  
นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัด อบจ. น่าน เป็นผู้แทนนายก อบจ. น่าน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัด อบจ. น่าน เป็นผู้แทนนายก อบจ. น่าน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​ โดย​ อบจ.น่าน​ ร่วมกับ​ บริษัทไฟฟ้าหงสา​ จำกัด​
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ​ ประจำปี​ 2563​ โดย​ อบจ.น่าน​ ร่วมกับ​ บริษัทไฟฟ้าหงสา​ จำกัด​ 
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ มอบรายได้จากโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน​ เดิน​ -​ วิงมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ​ ​ เพื่อเป็นทุนการศึกษา​ ของเยาวชนผู้ยากไร้
นายนรินทร์​ เหล่าอารยะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ มอบรายได้จากโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน​ เดิน​ -​ วิงมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ​ ​ เพื่อเป็นทุนการศึกษา​ ของเยาวชนผู้ยากไร้ 
นายกิตติศักดิ์​ วรรณสกุลเจริญ​ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีชนเผ่า​ Nyob zoo xyoo tshab 2563 (ปีใหม่ม้ง​ ปี​ 2563)
นายกิตติศักดิ์​ วรรณสกุลเจริญ​ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน​ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีชนเผ่า​ Nyob zoo xyoo tshab 2563 (ปีใหม่ม้ง​ ปี​ 2563) 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ​ ผู้สูงอายุ​ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน​ และผู้มีภาวะพึ่งพิง
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ​ ผู้สูงอายุ​ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน​ และผู้มีภาวะพึ่งพิง 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาลนคร(ทน.)และเทศบาลเมือง(ทม.)
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาลนคร(ทน.)และเทศบาลเมือง(ทม.) 
อบจ.น่าน จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน บุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
อบจ.น่าน จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน บุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ต้อนรับ นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจ ศึกษาดูงาน อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และหอดูดาวเฉ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ต้อนรับ นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจ ศึกษาดูงาน อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และหอดูดาวเฉ 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 
นายวรกิตติ​ ศรีทิพากร​ ผวจ.น่าน​ นำหัวหน้าส่วนราชการ​ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา​ ในจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร​ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค​ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิ
นายวรกิตติ​ ศรีทิพากร​ ผวจ.น่าน​ นำหัวหน้าส่วนราชการ​ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา​ ในจังหวัดน่าน​ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร​ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค​ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิ 
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 โซนเหนือ ณ หอประชุมโรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 โซนเหนือ ณ หอประชุมโรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน 
นายสัมฤทธิ์​ สวามิภักดิ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน​ เป็นประธานเปิด​
นายสัมฤทธิ์​ สวามิภักดิ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน​ เป็นประธานเปิด​ "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน​ เดิน​ -​ วิ่ง​ มินิฮาล์ฟมาราธอน​ เฉลิมพระเกียรติ​" 
นายก อบจ. น่าน เป็นประธานปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน​ ระดับมัธยมศึกษา​ จังหวัดน่าน​
นายก อบจ. น่าน เป็นประธานปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน​ ระดับมัธยมศึกษา​ จังหวัดน่าน​ "มัธยมน่านเกมส์" ปีการศึกษา​ 2562​ 
อบจ. น่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน​ ระดับมัธยมศึกษา​ จังหวัดน่าน​
อบจ. น่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน​ ระดับมัธยมศึกษา​ จังหวัดน่าน​ "มัธยมน่านเกมส์" ปีการศึกษา​ 2562 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 1 ธ.ค. 62
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 1 ธ.ค. 62 
คณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน  แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
คณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง 
อบจ.น่าน ร่วม มุทิตาสักการะ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ ปุญญมหาเถระ)
อบจ.น่าน ร่วม มุทิตาสักการะ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ ปุญญมหาเถระ) 
อบจ.น่าน จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร ประจำปี 2562
อบจ.น่าน จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร ประจำปี 2562 
รองนายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุม ณ แขวงไชยะบุรี
รองนายก อบจ.น่าน เข้าร่วมประชุม ณ แขวงไชยะบุรี 
นายก อบจ. น่าน ร่วมมุทิตาจิต 87 ปี พระธรรมนันทโสภณ
นายก อบจ. น่าน ร่วมมุทิตาจิต 87 ปี พระธรรมนันทโสภณ 
คณะนักเรียนโรงเรียนตาลชุม เข้าพบนายก อบจ.น่าน เนื่องในพิธีไหว้ครู
คณะนักเรียนโรงเรียนตาลชุม เข้าพบนายก อบจ.น่าน เนื่องในพิธีไหว้ครู 
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอทุ่งช้าง โดย อบจ.น่าน
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอทุ่งช้าง โดย อบจ.น่าน 
โครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ อบจ.น่าน
โครงการปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์ อบจ.น่าน 
เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันสถาปนา ม.พัน 10
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันสถาปนา ม.พัน 10 
นายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสบรมราชาภิเษก
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสบรมราชาภิเษก 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ.นาหมื่น โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ.นาหมื่น โดย อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา 
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอเชียงกลาง โดย อบจ.น่าน
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอเชียงกลาง โดย อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ร่วมงานเลี้ยงพระราชทาน
อบจ.น่าน ร่วมงานเลี้ยงพระราชทาน 
จังหวัดน่าน ร่วม อบจ.น่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม 15 อำเภอ ดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะระดับอำเภอ เชื่อมโยงสู่สวนสาธารณะตำบลและหมู่บ้านแบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
จังหวัดน่าน ร่วม อบจ.น่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม 15 อำเภอ ดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะระดับอำเภอ เชื่อมโยงสู่สวนสาธารณะตำบลและหมู่บ้านแบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 
แถลงข่าว “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” จ.น่าน
แถลงข่าว “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” จ.น่าน 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเปิดกีฬาวันแรงงาน จ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเปิดกีฬาวันแรงงาน จ.น่าน 
อบจ.น่าน ร่วมเสวนาเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO
อบจ.น่าน ร่วมเสวนาเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บ้านดู่ต้นฮ่าง
อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บ้านดู่ต้นฮ่าง 
อบจ.น่าน ร่วมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
อบจ.น่าน ร่วมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 
อบจ.น่าน บวงสรวงศาลพระพรหม และรดน้ำดำหัวนายก อบจ.น่าน
อบจ.น่าน บวงสรวงศาลพระพรหม และรดน้ำดำหัวนายก อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ ที่ กทม.
อบจ.น่าน ศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ ที่ กทม. 
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.