กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(1)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(2)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(3)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561(4)
 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2557
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  52.91.90.122  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
" Bike อุ่นไอรัก"
อบจ.น่านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.น่าน
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 
อบจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
อบจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
อบจ.น่าน ร่วมงานวันปิยมหาราช 2561
อบจ.น่าน ร่วมงานวันปิยมหาราช 2561
อบจ.น่าน ร่วมงานมุทิตาจิต อ.หมอบุญยงค์
อบจ.น่าน ร่วมงานมุทิตาจิต อ.หมอบุญยงค์
อบจ.น่าน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชน
อบจ.น่าน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชน
 
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
___________________________________________________________________________________________________________________
" Bike อุ่นไอรัก" 
อบจ.น่านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.น่าน
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.น่าน 
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
อบจ.น่าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
อบจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
อบจ.น่าน ร่วมประชุมใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย 
อบจ.น่าน ร่วมงานวันปิยมหาราช 2561
อบจ.น่าน ร่วมงานวันปิยมหาราช 2561 
อบจ.น่าน ร่วมงานมุทิตาจิต อ.หมอบุญยงค์
อบจ.น่าน ร่วมงานมุทิตาจิต อ.หมอบุญยงค์ 
อบจ.น่าน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชน
อบจ.น่าน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชน 
นายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ
นายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 
นายก อบจ.น่าน ร่วมงานกฐินพระราชทาน
นายก อบจ.น่าน ร่วมงานกฐินพระราชทาน 
นายก อบจ.น่าน เปิดประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนตาลชุม
นายก อบจ.น่าน เปิดประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนตาลชุม 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน 
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา 
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ 
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา 
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน แก่พนักงานจ้าง
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน แก่พนักงานจ้าง 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีมอบของพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีมอบของพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีมอบบ้านพักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีมอบบ้านพักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม 
นายก อบจ.น่าน เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ตำบลม่วงตึ๊ด
นายก อบจ.น่าน เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ตำบลม่วงตึ๊ด 
อบจ.น่าน ร่วมโครงการคืนชีวิตสู่ผืนป่า “ม่อนพระเจ้า”
อบจ.น่าน ร่วมโครงการคืนชีวิตสู่ผืนป่า “ม่อนพระเจ้า” 
อบจ.น่าน ร่วมทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2561
อบจ.น่าน ร่วมทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2561 
อบจ.น่าน ร่วมดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร ให้เยาวชน จ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร ให้เยาวชน จ.น่าน 
อบจ.น่านจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย และสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
อบจ.น่านจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย และสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน 
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของ อบจ.น่าน
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของ อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 
อบจ.น่าน ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก
อบจ.น่าน ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก 
ประชุมใหญ่ กองช่าง อบจ.น่าน
ประชุมใหญ่ กองช่าง อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ อ.นาหมื่น
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ อ.นาหมื่น 
อบจ.น่าน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง
อบจ.น่าน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ งานสัมมนาพัฒนาผ้าทอและเครื่องเงินน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ งานสัมมนาพัฒนาผ้าทอและเครื่องเงินน่าน 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน 
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานประชุม การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานประชุม การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต 
อบจ.น่านจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย และสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
อบจ.น่านจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย และสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน 
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10  
อบจ.น่าน ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก
อบจ.น่าน ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก  
อบจ.น่าน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง
อบจ.น่าน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง  
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ อ.นาหมื่น
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ อ.นาหมื่น  
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ งานสัมมนาพัฒนาผ้าทอและเครื่องเงินน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ งานสัมมนาพัฒนาผ้าทอและเครื่องเงินน่าน  
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน  
ประชุมใหญ่ กองช่าง อบจ.น่าน
ประชุมใหญ่ กองช่าง อบจ.น่าน 
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานประชุม การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานประชุม การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน  
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของ อบจ.น่าน
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของ อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร ประจำปี 2561
อบจ.น่าน จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร ประจำปี 2561  
อบจ.น่าน สนับสนุนค่ายคุณธรรมเยาวชน อ.เฉลิมพระเกียรติ
อบจ.น่าน สนับสนุนค่ายคุณธรรมเยาวชน อ.เฉลิมพระเกียรติ 
อบจ.น่าน จัดโครงการ “พลังเยาวชนน่านสร้างสรรค์ สานฝันสู่ CMU”
อบจ.น่าน จัดโครงการ “พลังเยาวชนน่านสร้างสรรค์ สานฝันสู่ CMU”  
อบจ.น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านค่ายพุทธบุตร มุ่งหวังให้เยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกันตนเองจากสิ่งเสื่อมโทรมในสังคม ดำรงตนได้อย่างเหมาะสมและมั่นคง
อบจ.น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านค่ายพุทธบุตร มุ่งหวังให้เยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกันตนเองจากสิ่งเสื่อมโทรมในสังคม ดำรงตนได้อย่างเหมาะสมและมั่นคง 
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา ใช้ธรรมนำทางให้ผู้สูงอายุไม่ยึดติด เพื่อการดำรงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา ใช้ธรรมนำทางให้ผู้สูงอายุไม่ยึดติด เพื่อการดำรงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข 
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ตุงไชยให้ผู้สูงอายุ อ.ทุ่งช้าง
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ตุงไชยให้ผู้สูงอายุ อ.ทุ่งช้าง 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ จ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ จ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรักษา
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรักษา 
นายก อบจ.น่าน เปิดฝึกอบรมการผลิตสื่อฯ ด้วยแอพพลิเคชั่น
นายก อบจ.น่าน เปิดฝึกอบรมการผลิตสื่อฯ ด้วยแอพพลิเคชั่น 
รองนายก อบจ.น่าน เปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35
รองนายก อบจ.น่าน เปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ 
สาวน่านบ้านเฮา ขอบคุณ อบจ.น่าน ที่ให้การสนับสนุน
สาวน่านบ้านเฮา ขอบคุณ อบจ.น่าน ที่ให้การสนับสนุน 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
E-Mail :   info@nanpao.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.