การป้องกัน โควิด-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT << D: เว้นระยะห่างระหว่างกัน M: ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H: หมั่นล้างมือบ่อยๆ T: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไปตรวจเมื่อมีอาการสงสัย T:ใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" >> ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทร 0 5471 6000, 0 5471 6365    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัด อบจ.น่าน
  กองคลัง อบจ.น่าน
  กองกิจการสภา อบจ.น่าน
  กองช่าง อบจ.น่าน
  กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
  กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด จ.น่าน
งานกองการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว
งานควบคุมภายใน
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
เมืองสร้างสรรค์ Nan Creative City
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.น่าน
ภารกิจกู้ภัย
สนามกีฬาอบจ.น่าน
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. อบจ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองแผนและงบประมาณ
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.227.235.183    
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
______________________________________________________________________________________________
อบจ.น่าน จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564
อบจ.น่าน จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564  
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า​ กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า​ กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์​  
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีงานวันพระเจ้าน่าน​ หรือวันเจ้าผู้ครองนครน่าน​ ประจำปี​ 2564​ ณ​ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีงานวันพระเจ้าน่าน​ หรือวันเจ้าผู้ครองนครน่าน​ ประจำปี​ 2564​ ณ​ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน​  
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีสดับปกรณ์​ อุทิศถวายแด่เจ้าผู้ครองนครน่านทั้ง​ 64​ พระองค์​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีสดับปกรณ์​ อุทิศถวายแด่เจ้าผู้ครองนครน่านทั้ง​ 64​ พระองค์​ 
 อบจ.น่าน ร่วมไว้อาลัย นางสาวจิราภรณ์ ลัมมะวิชัย (น้องแอปเปิ้ล)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
อบจ.น่าน ร่วมไว้อาลัย นางสาวจิราภรณ์ ลัมมะวิชัย (น้องแอปเปิ้ล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่​ "มองสยาม​ ตามรอยพระปกเกล้า" 
โครงการน่านเคียงโดม​ ครั้งที่​ 18​
โครงการน่านเคียงโดม​ ครั้งที่​ 18​ 
อบจ.น่าน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเก็บกวาด ทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หลังได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน
อบจ.น่าน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเก็บกวาด ทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หลังได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน 
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ และวันอนุรักษ์มรดกไทย​ 2​ เมษายน​ 2564​
วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ และวันอนุรักษ์มรดกไทย​ 2​ เมษายน​ 2564​  
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมให้ความรู้การทำยาหม่องและลูกประคบให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมให้ความรู้การทำยาหม่องและลูกประคบให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน 
สพป.น่าน เขต 1 จัดประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นพื้นฐาน
สพป.น่าน เขต 1 จัดประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นพื้นฐาน 
ที่ปรึกษานายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ปรึกษานายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 
อบจ.น่าน ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564​
อบจ.น่าน ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564​  
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การปกครองส่วนจังหวัดน่าน รุ่นที่ 2
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การปกครองส่วนจังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 
จังหวัดน่าน เปิดงาน มหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่านครั้งที่ 7 อย่างยิ่งใหญ่ กระตุ้นการท่องเที่ยว เชื่อมโยงตลาด นำเสนอสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
จังหวัดน่าน เปิดงาน มหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่านครั้งที่ 7 อย่างยิ่งใหญ่ กระตุ้นการท่องเที่ยว เชื่อมโยงตลาด นำเสนอสินค้าคุณภาพมาตรฐาน 
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การปกครองส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การปกครองส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 
อบจ.น่าน เข้าร่วมเวทีประชุมเสวนา
อบจ.น่าน เข้าร่วมเวทีประชุมเสวนา "สร้างฝายรวมใจ หหยุดน้ำท่วม แก้ปัญหาภัยแลล้ง จ.น่าน" 
อบจ.น่านศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
อบจ.น่านศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อบจ.น่าน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์​ ด้านการจัดทำใบสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์​ ครั้งที่​ 1/2564​
อบจ.น่าน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์​ ด้านการจัดทำใบสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์​ ครั้งที่​ 1/2564​ 
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะอาชีพ​ปักสไบผ้าพื้นเมือง(ต่อยอด)​ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน​
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะอาชีพ​ปักสไบผ้าพื้นเมือง(ต่อยอด)​ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน​ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​ ให้พลเอกกัลย์สรรค์​ จันทรเสน​  ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ​ ระดับ  10 เชิญผ้าไตรพระราชทาน​  จำนวน​ 10​ ไตร ทอดถวายฯ​ และหีบเพลิงพระราชทาน̴
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​ ให้พลเอกกัลย์สรรค์​ จันทรเสน​ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ​ ระดับ 10 เชิญผ้าไตรพระราชทาน​ จำนวน​ 10​ ไตร ทอดถวายฯ​ และหีบเพลิงพระราชทาน̴ 
คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​ อบจ.น่าน​ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่​ ศึกษาดูงานการจัดการชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าขันทอง​ อ.เชียงแสน​ จ.เชียงราย​
คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​ อบจ.น่าน​ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่​ ศึกษาดูงานการจัดการชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าขันทอง​ อ.เชียงแสน​ จ.เชียงราย​ 
อบจ.น่าน​ เข้าศึกษาดูงาน​
อบจ.น่าน​ เข้าศึกษาดูงาน​ "การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น​ ที่ อบจ.เชียงราย 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564  
อบจ.น่าน รับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน (Accessibility) ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2563  สร้างคืนสังคม : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อบจ.น่าน รับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน (Accessibility) ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 สร้างคืนสังคม : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 
จังหวัดน่าน อบจ.น่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมมือและสนับสนุนแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรจังหวัดน่านล้นตลาด
จังหวัดน่าน อบจ.น่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมมือและสนับสนุนแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรจังหวัดน่านล้นตลาด 
จังหวัดน่าน เปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร พร้อมหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล
จังหวัดน่าน เปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร พร้อมหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศล 
นายก อบจ.น่าน มอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน
นายก อบจ.น่าน มอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน 
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน  มัธยมน่านเกมส์
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน มัธยมน่านเกมส์ 
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาจัดโครงการอบรมเผยแพร่ผลงาน และแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาจัดโครงการอบรมเผยแพร่ผลงาน และแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน  
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม "เปิดประตูสู่โลกวิชาการ" ประจำปี 2563 ตามแนวคิด "เรียนรู้ สร้างสรรค์ สู่สากล"  
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2564
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1 ประจำปีการศึกษา 2563
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1 ประจำปีการศึกษา 2563 
นายก อบจ.น่าน แถลงนโยบาย ต่อสภาฯ ชูนโยบาย 5 มิติเป้าหมาย คือ น่านน่าอยู่ น่านน่ากิน น่านน่าเที่ยว น่านน่าเรียน และน่านน่าธรรม เพื่อความผาสุกของชาวจังหวัดน่าน
นายก อบจ.น่าน แถลงนโยบาย ต่อสภาฯ ชูนโยบาย 5 มิติเป้าหมาย คือ น่านน่าอยู่ น่านน่ากิน น่านน่าเที่ยว น่านน่าเรียน และน่านน่าธรรม เพื่อความผาสุกของชาวจังหวัดน่าน 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 
อำเภอนาน้อยจัดงานวัฒนธรรมเป็นศรีของดีนาน้อย ประจำปี 2564
อำเภอนาน้อยจัดงานวัฒนธรรมเป็นศรีของดีนาน้อย ประจำปี 2564  
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ​  (โรงเรียนอำเภอทางตอนใต้ของ​ จ.น่าน)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ​ (โรงเรียนอำเภอทางตอนใต้ของ​ จ.น่าน) 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ​
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ​  
อบจ.น่าน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครั้งแรก
อบจ.น่าน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครั้งแรก 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564 
การจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์​ในพื้นที่จังหวัดน่าน
การจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์​ในพื้นที่จังหวัดน่าน 
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน  เดินทางเข้าทำงานวันแรก
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน เดินทางเข้าทำงานวันแรก  
โครงการถนนสะอาดปราศจากขยะ โดย อบจ.น่าน
โครงการถนนสะอาดปราศจากขยะ โดย อบจ.น่าน 
ป้องกัน โควิด19ปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด  DMHTT
ป้องกัน โควิด19ปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT  
ลงนามถวายพระพร​ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี​
ลงนามถวายพระพร​ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี​  
 ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืม! ใส่หน้ากาก นะครับ
ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืม! ใส่หน้ากาก นะครับ 
อบจ.น่าน  Big​ Cleaning​ Day​ (5ส.) สนามกีฬา อบจ.น่าน
อบจ.น่าน Big​ Cleaning​ Day​ (5ส.) สนามกีฬา อบจ.น่าน 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดน่าน​ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน​ มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน​
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดน่าน​ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน​ มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน​ 
อบจ.น่าน​ ร่วมกับสำนักงาน​ กกต.น่าน​ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เดินรณรงค์เลือกตั้ง
อบจ.น่าน​ ร่วมกับสำนักงาน​ กกต.น่าน​ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เดินรณรงค์เลือกตั้ง 
อบจ.น่าน ร่วมกับ โรงเรียนดรุณวิทยาฯ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อบจ.น่าน ร่วมกับ โรงเรียนดรุณวิทยาฯ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อบรมการรวบรวม​ และการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง อบจ.
อบรมการรวบรวม​ และการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง อบจ. 
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน​
อบจ.น่าน​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน​ "หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน​ ปีที่​ 10" 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง  
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปเลือกตั้ง
ขั้นตอนการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปเลือกตั้ง 
 อบจ.น่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
อบจ.น่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน 
พิธีเปิดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน ประจำปี 2563
พิธีเปิดงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน ประจำปี 2563 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   info@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.